Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 28 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 27 maart 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:15 - 00:01:12 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  00:01:01 - 00:01:12 - W.J.A. Verkleij
  00:01:29 - 00:02:21 - I.B.P. Kruse
  00:02:22 - 00:02:27 - W.J.A. Verkleij
  00:02:40 - 00:03:06 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:03:07 - 00:04:05 - W.J.A. Verkleij
  00:04:07 - 00:04:22 - P. van Bockhove
  00:04:25 - 00:07:11 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

 4. 4

  00:06:20 - 00:07:11 - W.J.A. Verkleij
 5. 5

  Er zijn geen benoemingen.

  00:06:29 - 00:07:11 - W.J.A. Verkleij
 6. 6

  00:06:37 - 00:07:11 - W.J.A. Verkleij
 7. 6.a

  Door de energietransitie en de daarmee samenhangende explosieve groei van de vraag naar elektriciteit moeten de regionale netwerkbedrijven de komende jaren fors investeren in de energieinfrastructuur. De aandeelhouders van Alliander N.V. hebben door middel van een lening het eigen vermogen versterkt met € 600 miljoen. Voor de gemeente Noordwijk was dit een lening van € 4,4 miljoen.
  Op de middellange termijn is er nog meer eigen vermogen nodig om de investeringen in de energietransitie te financieren. Voor de huidige aandeelhouders is het vanwege de omvang niet wenselijk om in deze kapitaalbehoefte te voorzien. Hiervoor zijn daarom afspraken gemaakt tussen de Staat en de netwerkbedrijven Alliander N.V., Enexis Holding N.V. en Stedin Holding N.V. om deelname van de Staat als aandeelhouder mogelijk te maken. De gemeente Noordwijk dient als aandeelhouder hiermee in te stemmen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:06:48 - 00:07:11 - W.J.A. Verkleij
 8. 6.b

  Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere
  vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding.

 9. 6.c

  De voorliggende ontwerp-omgevingsvergunning betreft een correctie op het in juni van dit jaar vastgestelde bestemmingsplan ‘Westeinde naast 38, Noordwijkerhout’. Dit bestemmingsplan maakte het mogelijk om ter plaatse een greenportwoning op te richten. Uit de onlangs ingediende aanvraag omgevingsvergunning bleek dat het bouwvlak per abuis te klein was vastgesteld voor de beoogde woning. Deze correctie maakt het mogelijk om de gewenste woning alsnog te realiseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:06:59 - 00:07:11 - W.J.A. Verkleij
  00:07:14 - 00:07:33 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:07:35 - 00:08:11 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.d

  Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Noordwijk de Wmo-taken op het gebied van maatschappelijke zorg lokaal uit. In de raadsvergadering van 20 december 2022 zijn hiervoor de samenwerkingsafspraken tussen de dertien Holland Rijnland gemeenten voor de specialistische maatschappelijke zorg, en tussen de vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten voor toegang tot maatschappelijke zorg, preventie en financiën, aan de orde geweest. Als gevolg van de nieuwe situatie wordt de Wmo verordening aangepast. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal technische wijzigingen, ondermeer voor het collectief vervoer, in de verordening te verwerken. Met de dit voorstel wordt het college gevraagd om de bijgevoegde wijzigingsverordening aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:07:45 - 00:08:11 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.e

  Het 2e integraal Waterketenplan Bollenstreek 2022-2026 is opgesteld in samenwerking met gemeenten Lisse, Katwijk, Teylingen, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterleidingbedrijf Dunea voor de periode 2022-2026. Met het gezamenlijk opgestelde plan wordt naast een integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving en invulling van de beleidskaders, een verbeterde afstemming van het regionale drinkwatervoorziening en het riool- en zuiveringsbeheer bereikt.
  Het iWKP volgt het vorige iAWKP op en vervangt het gebruikelijke verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit plan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met dit plan liggen het gemeentelijk beleid voor de periode 2022 tot en 2026, de te volgen strategie en de financiële prognose vast. De financiële prognose vormt de basis voor de gemeentelijke begroting en de jaarlijks vast te stellen rioolheffing.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:07:54 - 00:08:11 - W.J.A. Verkleij
 12. 6.f

  Eens in de vijf jaar geeft het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging af aan de lokale omroep. Omroep Bo heeft het Commissariaat laten weten dat zij opnieuw in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling vanaf 11 juni 2023. Het betreft een aanwijzingsaanvraag voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Omroep Bo voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008.
  Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de aanwijzing.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:08:04 - 00:08:11 - W.J.A. Verkleij
  00:08:17 - 00:09:03 - J.C.P. de Moor
  00:09:03 - 00:10:31 - W.J.A. Verkleij
 13. 6.g

  Het actieprogramma tegen eenzaamheid “Mensen hebben mensen nodig (2020-2021)” is geëvalueerd. Er is vooruitgang geboekt op het vlak van sociale eenzaamheid en ernstige eenzaamheid. De emotionele eenzaamheid onder volwassenen en eenzaamheid onder jongeren baren echter zorgen. Daarom stelt het college van B&W de raad voor om het actieprogramma voort te zetten. De nieuwe richting kent vier speerpunten: het vergroten van het bereik, het gebruik van zogenaamde werkzame elementen in de aanpak, het inzetten op verbinding in de wijk en het versterken van de samenwerking.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:09:16 - 00:10:31 - W.J.A. Verkleij
 14. 6.h

  De Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 is per 1 oktober 2020 ingetrokken en voor de gemeente Noordwijk vervangen door de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ 2020. De ISD Bollenstreek heeft de periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2022 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal de gemeenteraad worden voorgesteld om de huidige verordening aan te passen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:09:30 - 00:10:31 - W.J.A. Verkleij
 15. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:09:40 - 00:10:31 - W.J.A. Verkleij
 16. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  00:09:46 - 00:10:31 - W.J.A. Verkleij
  00:10:35 - 00:14:33 - O. Kramer
  00:14:34 - 00:15:21 - W.J.A. Verkleij
  00:15:26 - 00:15:47 - O. Kramer
  00:15:49 - 00:15:51 - S. Duivenvoorde
  00:15:52 - 00:18:09 - S. Duivenvoorde
  00:18:10 - 00:18:13 - W.J.A. Verkleij
  00:18:30 - 00:20:12 - D.C. Maan
  00:20:12 - 00:20:13 - W.J.A. Verkleij
  00:20:13 - 00:21:00 - S. Duivenvoorde
  00:21:00 - 00:21:06 - W.J.A. Verkleij
  00:21:06 - 00:21:16 - D.C. Maan
  00:21:16 - 00:21:53 - S. Duivenvoorde
  00:21:53 - 00:21:56 - D.C. Maan
  00:21:56 - 00:21:58 - S. Duivenvoorde
  00:21:58 - 00:22:08 - W.J.A. Verkleij
  00:22:08 - 00:22:28 - S. Duivenvoorde
  00:22:28 - 00:22:35 - W.J.A. Verkleij
  00:22:35 - 00:23:31 - O. Kramer
  00:23:32 - 00:23:33 - D.C. Maan
  00:23:33 - 00:23:36 - W.J.A. Verkleij
  00:23:36 - 00:24:21 - D.C. Maan
  00:24:23 - 00:24:26 - W.J.A. Verkleij
  00:24:42 - 00:27:09 - B.H.C. Brekelmans
  00:27:10 - 00:27:16 - W.J.A. Verkleij
  00:27:30 - 00:30:30 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:30:31 - 00:30:35 - W.J.A. Verkleij
  00:30:44 - 00:33:43 - A.N.T. van Tol
  00:33:45 - 00:33:50 - W.J.A. Verkleij
  00:33:54 - 00:35:11 - A.A. Morssink
  00:35:11 - 00:35:14 - W.J.A. Verkleij
  00:35:14 - 00:35:54 - D.C. Maan
  00:35:55 - 00:36:24 - A.A. Morssink
  00:36:25 - 00:36:34 - W.J.A. Verkleij
  00:36:40 - 00:40:16 - T.C.W.M. Alkemade
  00:40:18 - 00:40:42 - W.J.A. Verkleij
  00:40:44 - 00:42:31 - O. Kramer
  00:42:32 - 00:42:46 - W.J.A. Verkleij
  00:42:52 - 00:43:32 - D.C. Maan
  00:43:32 - 00:43:38 - W.J.A. Verkleij
  00:43:41 - 00:44:04 - S. Duivenvoorde
  00:44:06 - 00:44:16 - W.J.A. Verkleij
  00:44:21 - 00:44:31 - B.H.C. Brekelmans
  00:44:31 - 00:44:39 - W.J.A. Verkleij
  00:47:36 - 00:48:06 - W.J.A. Verkleij
  00:48:36 - 00:48:42 - W.J.A. Verkleij
  00:48:56 - 00:49:38 - B.H.C. Brekelmans
  00:49:39 - 00:49:44 - W.J.A. Verkleij
  00:49:45 - 00:49:55 - B.H.C. Brekelmans
  00:49:55 - 00:50:06 - W.J.A. Verkleij
  00:50:10 - 00:51:23 - A.N.T. van Tol
  00:51:23 - 00:51:54 - W.J.A. Verkleij
  00:51:55 - 00:52:10 - O. Kramer
  00:52:10 - 00:52:11 - W.J.A. Verkleij
  00:52:11 - 00:52:13 - O. Kramer
  00:52:13 - 00:52:19 - W.J.A. Verkleij
  00:52:19 - 00:52:47 - W.J.A. Verkleij
  00:53:42 - 00:55:04 - W.J.A. Verkleij
 17. 7.a.1

 18. 7.a.2

 19. 7.b

  Naar aanleiding van de aangenomen motie van lid Duivenvoorde e.a. (29 november 2022) heeft het college de opgave energiearmoede met voortvarendheid op gepakt. Op 20 januari 2023 is een raadsinformatiebrief energiearmoede/energiekosten naar de raadsleden gestuurd. Ook is er op 8 februari 2023 met de leden van de commissie Welzijn gesproken over de inhoud van die brief en de te nemen maatregelen.


  De agendacommissie adviseert om dit onderwerp, gezien de late aanlevering van de stukken, te agenderen als bespreekstuk en gezien het belang van onze inwoners dit niet door te schuiven naar de volgende cyclus.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (4), - D66 (1)
  tegen
  - GroenLinks (1), - VVD (1)
  00:54:15 - 00:55:04 - W.J.A. Verkleij
  00:55:08 - 00:57:35 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 20. 7.b.1

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)
  00:55:12 - 00:57:35 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:57:35 - 00:57:46 - W.J.A. Verkleij
  00:57:55 - 00:59:31 - S. Duivenvoorde
  00:59:31 - 00:59:34 - W.J.A. Verkleij
  00:59:47 - 01:02:04 - J.C.P. de Moor
  01:02:05 - 01:02:17 - W.J.A. Verkleij
  01:02:20 - 01:06:16 - A.N.T. van Tol
  01:06:17 - 01:06:21 - W.J.A. Verkleij
  01:06:33 - 01:07:01 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:07:02 - 01:07:12 - W.J.A. Verkleij
  01:07:23 - 01:09:44 - R. ter Hark
  01:09:44 - 01:09:50 - W.J.A. Verkleij
  01:09:51 - 01:10:13 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:10:14 - 01:10:15 - W.J.A. Verkleij
  01:10:15 - 01:11:28 - R. ter Hark
  01:11:30 - 01:15:28 - R. ter Hark
  01:15:29 - 01:15:34 - W.J.A. Verkleij
  01:15:35 - 01:16:19 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:16:20 - 01:16:21 - W.J.A. Verkleij
  01:16:21 - 01:19:07 - R. ter Hark
  01:19:07 - 01:19:10 - W.J.A. Verkleij
  01:19:10 - 01:19:27 - O. Kramer
  01:19:27 - 01:19:29 - R. ter Hark
  01:19:29 - 01:19:30 - W.J.A. Verkleij
  01:19:30 - 01:20:03 - R. ter Hark
  01:20:04 - 01:20:18 - W.J.A. Verkleij
  01:20:37 - 01:21:32 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:21:32 - 01:21:36 - W.J.A. Verkleij
  01:21:36 - 01:21:37 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:21:39 - 01:21:41 - K.A. Vermeulen
  01:21:41 - 01:21:42 - W.J.A. Verkleij
  01:21:42 - 01:21:55 - K.A. Vermeulen
  01:21:55 - 01:21:56 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:21:56 - 01:21:57 - W.J.A. Verkleij
  01:21:57 - 01:22:22 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:22:22 - 01:22:23 - K.A. Vermeulen
  01:22:23 - 01:22:24 - W.J.A. Verkleij
  01:22:24 - 01:22:52 - K.A. Vermeulen
  01:22:53 - 01:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:23:22 - 01:23:35 - W.J.A. Verkleij
  01:23:36 - 01:24:19 - A.N.T. van Tol
  01:24:20 - 01:24:28 - W.J.A. Verkleij
  01:24:32 - 01:25:53 - R. ter Hark
  01:25:53 - 01:26:01 - W.J.A. Verkleij
  01:26:01 - 01:26:23 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:26:25 - 01:26:50 - W.J.A. Verkleij
  01:27:37 - 01:28:07 - W.J.A. Verkleij
  01:28:22 - 01:28:24 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:28:33 - 01:28:41 - W.J.A. Verkleij
  01:29:57 - 01:30:26 - W.J.A. Verkleij
  01:30:29 - 01:30:53 - W.J.A. Verkleij
 21. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  01:30:34 - 01:30:53 - W.J.A. Verkleij
 22. 8.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (4), - D66 (1)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (1), - VVD (1)

  Moties

  Titel
  Alles begint met een plan
  01:30:36 - 01:30:53 - W.J.A. Verkleij
  01:30:58 - 01:32:07 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:32:07 - 01:32:12 - W.J.A. Verkleij
  01:32:12 - 01:32:23 - W.J.A. Verkleij
  01:32:31 - 01:32:54 - W.J.A. Verkleij
  01:33:02 - 01:34:23 - J.L de Mooij
  01:34:23 - 01:34:25 - W.J.A. Verkleij
  01:34:25 - 01:34:51 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:34:51 - 01:34:53 - W.J.A. Verkleij
  01:34:53 - 01:35:15 - J.L de Mooij
  01:35:15 - 01:35:19 - W.J.A. Verkleij
  01:35:20 - 01:35:43 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:35:43 - 01:35:45 - W.J.A. Verkleij
  01:35:45 - 01:36:10 - J.L de Mooij
  01:36:11 - 01:36:15 - W.J.A. Verkleij
  01:36:21 - 01:37:02 - S. van Teijlingen
  01:37:04 - 01:37:05 - W.J.A. Verkleij
  01:37:05 - 01:37:35 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:37:35 - 01:37:37 - W.J.A. Verkleij
  01:37:37 - 01:37:51 - S. van Teijlingen
  01:37:52 - 01:37:54 - W.J.A. Verkleij
  01:37:54 - 01:38:11 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:38:11 - 01:38:15 - W.J.A. Verkleij
  01:38:24 - 01:39:46 - I.B.P. Kruse
  01:39:48 - 01:39:52 - W.J.A. Verkleij
  01:40:02 - 01:40:42 - J.C.P. de Moor
  01:40:42 - 01:40:48 - W.J.A. Verkleij
  01:40:57 - 01:41:56 - G.J.W. van der Klugt
  01:41:57 - 01:42:06 - W.J.A. Verkleij
  01:42:11 - 01:43:58 - P. van Bockhove
  01:43:58 - 01:43:59 - W.J.A. Verkleij
  01:43:59 - 01:44:00 - P. van Bockhove
  01:44:00 - 01:44:04 - W.J.A. Verkleij
  01:44:04 - 01:44:44 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:44:45 - 01:44:46 - W.J.A. Verkleij
  01:44:46 - 01:44:47 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:44:47 - 01:44:58 - W.J.A. Verkleij
  01:44:58 - 01:47:40 - R. ter Hark
  01:47:41 - 01:48:02 - W.J.A. Verkleij
  01:48:28 - 01:48:32 - W.J.A. Verkleij
  01:48:55 - 01:49:21 - W.J.A. Verkleij
  01:49:27 - 01:52:59 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 23. 8.b

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (3), - D66 (1)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (1), - VVD (2)

  Moties

  Titel
  Het souterrain, de onderkant van het wonen
  01:49:50 - 01:52:59 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:52:59 - 01:53:22 - W.J.A. Verkleij
  01:53:24 - 01:54:34 - S. van Teijlingen
  01:54:34 - 01:54:41 - W.J.A. Verkleij
  01:54:41 - 01:55:19 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:55:21 - 01:55:25 - W.J.A. Verkleij
  01:55:31 - 01:56:37 - W.J. Rodenburg
  01:56:38 - 01:56:41 - W.J.A. Verkleij
  01:56:49 - 01:57:38 - J.C.P. de Moor
  01:57:38 - 01:57:40 - W.J.A. Verkleij
  01:57:40 - 01:57:45 - J.C.P. de Moor
  01:57:45 - 01:57:49 - W.J.A. Verkleij
  01:57:49 - 01:58:05 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:58:05 - 01:58:09 - J.C.P. de Moor
  01:58:09 - 01:58:16 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:58:16 - 01:58:17 - J.C.P. de Moor
  01:58:17 - 01:58:19 - W.J.A. Verkleij
  01:58:19 - 01:58:36 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:58:36 - 01:58:37 - J.C.P. de Moor
  01:58:37 - 01:58:42 - W.J.A. Verkleij
  01:58:42 - 01:58:58 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:58:58 - 01:59:22 - J.C.P. de Moor
  01:59:23 - 01:59:24 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:59:24 - 01:59:25 - W.J.A. Verkleij
  01:59:25 - 01:59:37 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:59:37 - 01:59:45 - W.J.A. Verkleij
  01:59:47 - 02:00:27 - J.L de Mooij
  02:00:28 - 02:00:37 - W.J.A. Verkleij
  02:00:51 - 02:02:15 - A.G.M. Eberharter
  02:02:16 - 02:02:20 - W.J.A. Verkleij
  02:02:20 - 02:02:27 - A.G.M. Eberharter
  02:02:27 - 02:02:28 - W.J.A. Verkleij
  02:02:31 - 02:03:43 - A.G.M. Eberharter
  02:03:44 - 02:03:47 - W.J.A. Verkleij
  02:03:47 - 02:04:04 - W.J. Rodenburg
  02:04:04 - 02:04:05 - W.J.A. Verkleij
  02:04:06 - 02:04:44 - A.G.M. Eberharter
  02:04:45 - 02:05:05 - W.J.A. Verkleij
  02:07:45 - 02:08:22 - W.J.A. Verkleij
 24. 8.c

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (1), - PUUR (1), - VVD (5), - D66 (1)
  tegen
  - Partij voor de Inwoners (3)

  Moties

  Titel
  Dierenambulance
  02:08:04 - 02:08:22 - W.J.A. Verkleij
  02:08:28 - 02:10:01 - J.C.P. de Moor
  02:10:04 - 02:10:29 - W.J.A. Verkleij
  02:10:29 - 02:10:33 - D.T.C. Salman
  02:10:33 - 02:10:35 - W.J.A. Verkleij
  02:10:35 - 02:11:20 - D.T.C. Salman
  02:11:23 - 02:11:42 - W.J.A. Verkleij
  02:11:42 - 02:11:58 - J.L de Mooij
  02:11:59 - 02:12:13 - W.J.A. Verkleij
  02:12:52 - 02:13:11 - W.J.A. Verkleij
 25. 9

  02:13:07 - 02:13:11 - W.J.A. Verkleij