Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 27 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 26 juni 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:09 - 00:00:14 - W.J.A. Verkleij
  00:02:28 - 00:04:11 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  00:04:03 - 00:04:11 - W.J.A. Verkleij
  00:04:15 - 00:04:32 - I.B.P. Kruse
  00:04:38 - 00:04:48 - W.J.A. Verkleij
  00:04:48 - 00:04:53 - I.B.P. Kruse
  00:04:53 - 00:04:57 - W.J.A. Verkleij
  00:04:57 - 00:05:05 - I.B.P. Kruse
  00:05:05 - 00:05:06 - K.A. Vermeulen
  00:05:06 - 00:05:35 - W.J.A. Verkleij
  00:05:35 - 00:06:23 - L. Koppel
  00:06:23 - 00:06:51 - W.J.A. Verkleij
  00:06:51 - 00:07:01 - R. van Dokkum
  00:07:01 - 00:07:14 - W.J.A. Verkleij
  00:07:14 - 00:07:16 - P. van Bockhove
  00:07:16 - 00:09:39 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

  00:08:05 - 00:09:39 - W.J.A. Verkleij
 4. 4

  00:08:21 - 00:09:39 - W.J.A. Verkleij
  00:09:41 - 00:09:44 - W.J.A. Verkleij
  00:10:10 - 00:12:03 - W.J.A. Verkleij
 5. 5

  00:11:23 - 00:12:03 - W.J.A. Verkleij
  00:14:34 - 00:15:42 - W.J.A. Verkleij
  00:19:33 - 00:19:45 - W.J.A. Verkleij
 6. 5.b

 7. 5.c

  00:26:43 - 00:27:28 - W.J.A. Verkleij
  00:27:30 - 00:27:57 - J.C.P. de Moor
  00:27:57 - 00:28:05 - W.J.A. Verkleij
  00:28:09 - 00:28:15 - W.J.A. Verkleij
  00:28:24 - 00:29:12 - W.J.A. Verkleij
  00:29:38 - 00:30:17 - W.J.A. Verkleij
 8. 6

  00:29:44 - 00:30:17 - W.J.A. Verkleij
  00:30:17 - 00:30:22 - R. van Dokkum
  00:30:22 - 00:30:41 - W.J.A. Verkleij
 9. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  I. Het deel van de provinciale weg N443 ’s-Gravendamseweg tussen de gemeentegrens met Teylingen en ’s Gravendamseweg 61 in Noordwijkerhout op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet binnen de bebouwde kom te brengen, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende kaart

  00:30:33 - 00:30:41 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.b

  De gemeente moet ervoor zorgen dat het afvalwater, hemelwater en grondwater wordt afgevoerd en verwerkt. De gemeente moet steeds meer maatregelen nemen in de openbare ruimte om wateroverlast en verdroging van de bodem te voorkomen. Iedereen heeft profijt bij het treffen van deze maatregelen. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een riool- en waterzorgheffing in te voeren en gelijktijdig de huidige rioolheffing af te schaffen. Onder de nieuwe heffing worden alle percelen (roerende en onroerende zaken) betrokken, op een aantal vrijgestelde percelen na.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:30:37 - 00:30:41 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.c

  Zowel westelijk als oostelijk van de Achterweg bouwt Campri Vastgoed woningen. Voor een goede waterhuishouding in het gebied moeten er werkzaamheden in en aan de Achterweg worden uitgevoerd. Dat betekent onder andere dat er twee duikers aangebracht moeten worden.


  Daarnaast dient de Achterweg, nadat de woningen zijn gebouwd, heringericht te worden. De Achterweg is gemeentelijk eigendom. Campri Vastgoed is door de gemeente gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren. De financiële - en uitvoeringsafspraken met betrekking tot de Achterweg worden vastgelegd in een overeenkomst.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5)
  tegen
  - PvdA (1)
  00:30:40 - 00:30:41 - W.J.A. Verkleij
  00:30:41 - 00:30:56 - R. van Dokkum
  00:30:57 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
 12. 6.d

  De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. In de voorjaarsnota zal aandacht worden besteed aan de voortgang van de beleidsontwikkelingen en de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023. Hierbij wordt peildatum 1 april van het lopende begrotingsjaar gehanteerd en gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. Het resultaat van de Voorjaarsnota 2023 bedraagt € 195.000,- negatief. Voorgesteld wordt dit bedrag voor € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:31:16 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
 13. 6.f

  In verband met de voorgenomen toetreding door de gemeente Voorschoten en de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen is de in 2021 opgestelde tekst van de Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland aangepast. De aangepaste tekst wordt vastgesteld door de deelnemende colleges, maar wordt eerst voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:31:32 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
 14. 6.g

  Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. Sinds april 2022 is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (hierna SOZ) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp. Sinds 1 januari 2023 is de SOZ een eigenstandige organisatie op basis van een bedrijfsvoering Gemeenschappelijke Regeling en fungeert als inkooporganisatie voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. In de conceptbegroting 2024 schetst het bestuur van de SOZ de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. In dit advies wordt een positieve zienswijze op deze begroting voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 15. 6.h

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 13 april 2023 Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024 aan de gemeenteraad gestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2022 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze in te dienen op zowel Begrotingswijziging 2023-I als Programmabegroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 16. 6.i

  Door de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een aantal aanpassingen
  nodig in de Gemeenschappelijke Regeling Hecht. Voor het in overeenstemming brengen van de
  gemeenschappelijke regeling (GR) met de Wgr, geldt een overgangstermijn van twee jaar na de datum
  van inwerkingtreding, dus tot 1 juli 2024. De gewijzigde GR die nu in concept voorligt heeft alle
  benodigde wijzigingen in zich. Naast de naamswijziging van RDOG HM naar Hecht is nog een aantal
  aanpassingen gedaan voor het Zorg- en Veiligheidshuis.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 17. 6.j

  Op 19 april 2023 heeft Hecht ter zienswijze haar concept programmabegroting 2024 aangeboden. Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via een Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit advies wordt een zienswijze op deze begroting voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 18. 6.k

  De jaarstukken 2022, de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2027 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zijn overeenkomstig de overeengekomen kaders opgesteld. Vorig jaar is de Omgevingsdienst West-Holland met betrekking tot de doorvertaling en impact van de Omgevingswet, verzocht hier extra aandacht aan te besteden. Geconstateerd wordt dat er stappen gezet zijn, maar -naast de bodemtaken-, de financiële impact, -die gepaard gaat- met de komst van de Omgevingswet onvoldoende doorvertaald is in de ontwerpbegroting 2024 en eveneens in de meerjarenbegroting 2025-2027.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 19. 6.l

  VAB dossier met strategische opties voor zienswijze aan de raad met een versnellingsverzoek om het gelijktijdig met de jaarstukken te behandelen.


  Op de hieronder genoemde bijlagen is geheimhouding opgelegd. Deze liggen als gebruikelijk ter inzage voor de raads- en commissieleden bij de griffie.
  - Bijlage II - 20220331 VERTROUWELIJK AB Resultaten onderzoek strategische opties VAB fase 1
  - Bijlage III - 20221019 VERTROUWELIJK Eindrapportage Fase 2 strategische opties VAB

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 20. 6.m

  JAARSTUKKEN VAB

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 21. 6.n

  Het college van Noordwijk stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting van Holland Rijnland voor 2024. Middels de zienswijze stemmen we in met de begroting. Voor Noordwijk is de bijdrage aan de begroting € 569.308. De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds in is € 637.278.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 22. 6.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 23. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:31:52 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
 24. 7.a

  Bureau Wing is in september 2022, in opdracht van de 5 ISG-gemeenten, gestart met een beleidsevaluatie, een landschapsanalyse en een financiële analyse. Om inzicht te krijgen in het maatschappelijk en politiek draagvlak voor het ISG-beleid, zijn diverse gesprekken gevoerd en enquêtes uitgezet naar inwoners, stakeholders en raadsleden.
  Daarnaast zijn twee stakeholdersbijeenkomsten gehouden op 30 en 31 januari 2023 en twee radenbijeenkomsten op 19 december 2022 en 29 maart 2023. Alle betrokkenen hebben een verslag van de bijeenkomsten ontvangen. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de Eindrapportage Evaluatie ISG.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:31:55 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
  00:32:36 - 00:32:38 - A.A. Morssink
  00:32:40 - 00:33:05 - A.A. Morssink
  00:33:06 - 00:33:14 - W.J.A. Verkleij
  00:33:17 - 00:34:41 - J.C.P. de Moor
  00:34:42 - 00:34:45 - W.J.A. Verkleij
  00:34:46 - 00:35:32 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:35:33 - 00:35:35 - W.J.A. Verkleij
  00:35:35 - 00:36:42 - K.A. Vermeulen
  00:36:43 - 00:36:45 - W.J.A. Verkleij
  00:36:45 - 00:37:54 - A.A. Morssink
  00:37:55 - 00:38:13 - W.J.A. Verkleij
  00:38:13 - 00:41:11 - L. Koppel
  00:41:11 - 00:41:15 - W.J.A. Verkleij
  00:41:17 - 00:41:49 - T.C.T. van Paridon
  00:41:49 - 00:41:53 - W.J.A. Verkleij
  00:41:54 - 00:44:59 - R. van Dokkum
  00:44:59 - 00:45:05 - W.J.A. Verkleij
  00:45:05 - 00:46:02 - W.J. Rodenburg
  00:46:03 - 00:46:07 - W.J.A. Verkleij
  00:46:07 - 00:46:40 - M. Uphoff
  00:46:42 - 00:46:51 - W.J.A. Verkleij
  00:47:01 - 00:50:55 - T.C.W.M. Alkemade
  00:50:57 - 00:51:04 - W.J.A. Verkleij
  00:51:04 - 00:51:19 - W.J. Rodenburg
  00:51:19 - 00:51:21 - W.J.A. Verkleij
  00:51:21 - 00:51:51 - T.C.W.M. Alkemade
  00:51:52 - 00:52:17 - W.J.A. Verkleij
  00:52:17 - 00:52:27 - L. Koppel
  00:52:27 - 00:53:40 - W.J.A. Verkleij
 25. 7.b

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van vier zgn. ‘greenportwoningen’ aan de Gooweg op het perceel sectie D, nummer 2059 te Noordwijkerhout. Dit perceel heeft momenteel een agrarische bestemming. Hiertoe heeft de initiatiefneemster een overeenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Het ontwerp van het plan heeft de wettelijke zes weken ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen ingediend, waarvan één vooroverlegreactie van de provincie. De zienswijzen hebben geen gevolgen gehad voor het vast te stellen plan.

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  - VVD (5)
  tegen
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  00:52:09 - 00:52:17 - W.J.A. Verkleij
  00:52:17 - 00:52:27 - L. Koppel
  00:52:27 - 00:53:40 - W.J.A. Verkleij
  00:53:40 - 00:53:43 - L. Koppel
  00:53:43 - 00:54:05 - W.J.A. Verkleij
  00:54:05 - 00:55:36 - J.C.F. Knapp
  00:55:37 - 00:55:40 - W.J.A. Verkleij
  00:55:44 - 00:56:13 - S. Duivenvoorde
  00:56:13 - 00:56:16 - W.J.A. Verkleij
  00:56:17 - 00:57:04 - A.N.T. van Tol
  00:57:04 - 00:57:08 - W.J.A. Verkleij
  00:57:08 - 00:57:43 - J.C.F. Knapp
  00:57:43 - 00:57:55 - W.J.A. Verkleij
  00:57:55 - 00:58:23 - G.J.W. van der Klugt
  00:58:23 - 00:58:24 - W.J.A. Verkleij
  00:58:24 - 00:58:48 - J.C.F. Knapp
  00:58:49 - 00:59:05 - A.A. Morssink
  00:59:05 - 00:59:13 - W.J.A. Verkleij
  00:59:14 - 01:00:55 - A.N.T. van Tol
  01:00:55 - 01:00:57 - W.J.A. Verkleij
  01:00:57 - 01:02:18 - J.C.P. de Moor
  01:02:18 - 01:02:24 - W.J.A. Verkleij
  01:02:24 - 01:03:06 - G.J.W. van der Klugt
  01:03:06 - 01:03:09 - W.J.A. Verkleij
  01:03:11 - 01:03:53 - R. van Dokkum
  01:03:55 - 01:04:00 - W.J.A. Verkleij
  01:04:00 - 01:09:20 - L. Koppel
  01:09:20 - 01:09:22 - W.J.A. Verkleij
  01:09:22 - 01:09:41 - L. Koppel
  01:09:41 - 01:09:51 - W.J.A. Verkleij
  01:09:51 - 01:10:20 - J.C.F. Knapp
  01:10:21 - 01:10:22 - W.J.A. Verkleij
  01:10:22 - 01:11:11 - L. Koppel
  01:11:11 - 01:11:13 - W.J.A. Verkleij
  01:11:13 - 01:11:43 - J.C.F. Knapp
  01:11:44 - 01:12:28 - L. Koppel
  01:12:28 - 01:12:38 - W.J.A. Verkleij
  01:12:47 - 01:14:54 - R. ter Hark
  01:14:54 - 01:15:06 - W.J.A. Verkleij
  01:15:06 - 01:15:10 - R. ter Hark
  01:15:10 - 01:15:12 - W.J.A. Verkleij
  01:15:12 - 01:15:33 - L. Koppel
  01:15:33 - 01:15:34 - R. ter Hark
  01:15:34 - 01:16:09 - L. Koppel
  01:16:09 - 01:16:10 - W.J.A. Verkleij
  01:16:10 - 01:16:11 - W.J.A. Verkleij
  01:16:11 - 01:16:17 - R. ter Hark
  01:16:20 - 01:16:21 - L. Koppel
  01:16:21 - 01:16:22 - W.J.A. Verkleij
  01:16:22 - 01:16:43 - L. Koppel
  01:16:43 - 01:16:44 - R. ter Hark
  01:16:44 - 01:16:46 - W.J.A. Verkleij
  01:16:46 - 01:17:45 - R. ter Hark
  01:17:46 - 01:18:31 - L. Koppel
  01:18:31 - 01:18:33 - W.J.A. Verkleij
  01:18:33 - 01:19:39 - R. ter Hark
  01:19:40 - 01:19:48 - W.J.A. Verkleij
  01:19:48 - 01:19:49 - R. van Dokkum
  01:19:49 - 01:19:50 - L. Koppel
  01:19:50 - 01:20:24 - R. van Dokkum
  01:20:24 - 01:20:29 - W.J.A. Verkleij
  01:20:29 - 01:20:32 - L. Koppel
  01:20:32 - 01:20:59 - W.J.A. Verkleij
  01:21:00 - 01:21:21 - L. Koppel
  01:21:21 - 01:21:31 - W.J.A. Verkleij
  01:21:31 - 01:21:40 - L. Koppel
  01:21:40 - 01:21:42 - W.J.A. Verkleij
  01:23:47 - 01:24:03 - W.J.A. Verkleij
  01:24:03 - 01:24:04 - L. Koppel
  01:24:04 - 01:24:09 - W.J.A. Verkleij
  01:24:09 - 01:24:17 - L. Koppel
  01:24:19 - 01:24:24 - W.J.A. Verkleij
  01:24:24 - 01:25:36 - A.A. Morssink
  01:25:36 - 01:25:43 - W.J.A. Verkleij
  01:25:44 - 01:26:51 - J.C.F. Knapp
  01:26:51 - 01:26:52 - A.A. Morssink
  01:26:52 - 01:26:58 - J.C.F. Knapp
  01:26:58 - 01:26:59 - A.A. Morssink
  01:26:59 - 01:27:51 - A.A. Morssink
  01:27:51 - 01:27:54 - W.J.A. Verkleij
  01:27:54 - 01:28:56 - J.C.F. Knapp
  01:28:57 - 01:28:58 - W.J.A. Verkleij
  01:28:58 - 01:29:09 - P. van Bockhove
  01:29:09 - 01:29:25 - W.J.A. Verkleij
  01:29:25 - 01:30:31 - P. van Bockhove
  01:30:31 - 01:30:37 - W.J.A. Verkleij
  01:30:37 - 01:30:40 - P. van Bockhove
  01:30:40 - 01:30:58 - W.J.A. Verkleij
  01:31:03 - 01:33:22 - R. ter Hark
  01:33:22 - 01:33:24 - W.J.A. Verkleij
  01:33:24 - 01:34:00 - J.C.F. Knapp
  01:34:01 - 01:34:05 - W.J.A. Verkleij
  01:34:05 - 01:34:35 - R. ter Hark
  01:34:35 - 01:34:47 - J.C.F. Knapp
  01:34:47 - 01:35:06 - W.J.A. Verkleij
  01:35:06 - 01:35:20 - J.C.F. Knapp
  01:35:33 - 01:35:35 - W.J.A. Verkleij
  01:36:23 - 01:36:59 - W.J.A. Verkleij
  01:37:04 - 01:37:56 - W.J.A. Verkleij
 26. 7.c

  In het Boek Grondbedrijf 2023 staan de herzieningen van de grondexploitaties van de Bouwgronden In Exploitatie (BIE’s), warme gronden en voorraden grond. Ook de Meerjaren Prognose van het Grondbedrijf (MPG), de risicoanalyses binnen het grondbedrijf en het bepalen van het weerstandsvermogen zijn hierin opgenomen. Het Boek Grondbedrijf 2023 geheel geeft een actueel integraal overzicht van de financiële stand van zaken van het Grondbedrijf.


  Op Bijlage C1 - Boek Grondbedrijf is door het college geheimhouding gelegd. Deze ligt als gebruikelijk ter inzage voor de raads- en commissieleden bij de griffie.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)
  tegen
  - PUUR (1), - PvdA (1)
  01:37:10 - 01:37:56 - W.J.A. Verkleij
  01:37:57 - 01:38:17 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:38:18 - 01:38:21 - W.J.A. Verkleij
  01:38:21 - 01:39:06 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:39:06 - 01:39:10 - W.J.A. Verkleij
  01:39:11 - 01:39:46 - R. van Dokkum
  01:39:46 - 01:39:59 - W.J.A. Verkleij
  01:40:00 - 01:40:01 - W.J.A. Verkleij
  01:40:04 - 01:40:50 - D.T.C. Salman
  01:40:50 - 01:40:54 - W.J.A. Verkleij
  01:40:54 - 01:41:25 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:41:26 - 01:41:29 - W.J.A. Verkleij
  01:41:30 - 01:41:34 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:41:34 - 01:41:35 - W.J.A. Verkleij
  01:41:35 - 01:41:58 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:42:00 - 01:42:01 - W.J.A. Verkleij
  01:42:01 - 01:42:14 - D.T.C. Salman
  01:42:14 - 01:42:17 - W.J.A. Verkleij
  01:42:17 - 01:42:33 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:42:37 - 01:42:51 - W.J.A. Verkleij
  01:43:59 - 01:44:40 - W.J.A. Verkleij
  01:44:57 - 01:45:15 - W.J.A. Verkleij
  01:45:17 - 01:45:21 - W.J.A. Verkleij
  01:45:21 - 01:46:06 - A.A. Morssink
  01:46:06 - 01:46:41 - W.J.A. Verkleij
  01:46:41 - 01:46:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:46:56 - 01:47:11 - W.J.A. Verkleij
  01:47:18 - 01:47:23 - W.J.A. Verkleij
  01:48:19 - 01:48:34 - W.J.A. Verkleij
  01:48:39 - 01:49:18 - W.J.A. Verkleij
 27. 7.c.1

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (1), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - Partij voor de Inwoners (3)
 28. 7.d

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het perceel Herenweg 21-23 te Noordwijk met daarop leegstaande bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Er dient een planologische wijziging van de bestaande bedrijfsbestemming plaats te vinden om de bouw van een appartementengebouw met 13 eenheden en de realisatie van een langzaamverkeersverbinding tussen de nieuwe woonwijk Offem Zuid en Noordwijk Binnen mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen ingediend. Deze hebben geen aanleiding gegeven om het plan te wijzigen. Ambtshalve zijn wel enkele aanpassingen doorgevoerd.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (1), - PvdA (1)
  01:49:01 - 01:49:18 - W.J.A. Verkleij
  01:49:18 - 01:50:28 - R. van Dokkum
  01:50:28 - 01:50:36 - W.J.A. Verkleij
  01:50:36 - 01:55:14 - R. van Dokkum
  01:55:18 - 01:55:23 - W.J.A. Verkleij
  01:55:23 - 01:56:43 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:56:44 - 01:57:35 - W.J.A. Verkleij
  01:57:35 - 01:58:38 - R. van Dokkum
  01:58:39 - 01:58:43 - W.J.A. Verkleij
  01:58:51 - 02:02:55 - R. ter Hark
  02:02:56 - 02:03:06 - W.J.A. Verkleij
  02:03:06 - 02:03:36 - R. van Dokkum
  02:03:38 - 02:03:54 - W.J.A. Verkleij
  02:04:46 - 02:05:09 - W.J.A. Verkleij
  02:05:11 - 02:05:29 - W.J.A. Verkleij
  02:05:29 - 02:06:48 - R. van Dokkum
 29. 7.e

  In deze jaarstukken blikken we terug op 2022. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en controlcyclus. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie waarin inzicht wordt gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. De jaarrekening omvat het financiële deel. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten als ook de balans.
  De gemeente Noordwijk heeft 2022 met een positief resultaat van € 11 miljoen afgesloten. De accountant heeft de stukken gecontroleerd en het college legt met de stukken verantwoording af aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (1)
  00:31:20 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
  00:32:36 - 00:32:38 - A.A. Morssink
  00:32:40 - 00:33:05 - A.A. Morssink
  00:33:06 - 00:33:14 - W.J.A. Verkleij
  00:33:17 - 00:34:41 - J.C.P. de Moor
  00:34:42 - 00:34:45 - W.J.A. Verkleij
  00:34:46 - 00:35:32 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:35:33 - 00:35:35 - W.J.A. Verkleij
  00:35:35 - 00:36:42 - K.A. Vermeulen
  00:36:43 - 00:36:45 - W.J.A. Verkleij
  00:36:45 - 00:37:54 - A.A. Morssink
  00:37:55 - 00:38:13 - W.J.A. Verkleij
  00:38:13 - 00:41:11 - L. Koppel
  00:41:11 - 00:41:15 - W.J.A. Verkleij
  00:41:17 - 00:41:49 - T.C.T. van Paridon
  00:41:49 - 00:41:53 - W.J.A. Verkleij
  00:41:54 - 00:44:59 - R. van Dokkum
  00:44:59 - 00:45:05 - W.J.A. Verkleij
  00:45:05 - 00:46:02 - W.J. Rodenburg
  00:46:03 - 00:46:07 - W.J.A. Verkleij
  00:46:07 - 00:46:40 - M. Uphoff
  00:46:42 - 00:46:51 - W.J.A. Verkleij
  00:47:01 - 00:50:55 - T.C.W.M. Alkemade
  00:50:57 - 00:51:04 - W.J.A. Verkleij
  00:51:04 - 00:51:19 - W.J. Rodenburg
  00:51:19 - 00:51:21 - W.J.A. Verkleij
  00:51:21 - 00:51:51 - T.C.W.M. Alkemade
  00:51:52 - 00:52:17 - W.J.A. Verkleij
  00:52:17 - 00:52:27 - L. Koppel
  00:52:27 - 00:53:40 - W.J.A. Verkleij
  00:53:40 - 00:53:43 - L. Koppel
  00:53:43 - 00:54:05 - W.J.A. Verkleij
  00:54:05 - 00:55:36 - J.C.F. Knapp
  00:55:37 - 00:55:40 - W.J.A. Verkleij
  00:55:44 - 00:56:13 - S. Duivenvoorde
  00:56:13 - 00:56:16 - W.J.A. Verkleij
  00:56:17 - 00:57:04 - A.N.T. van Tol
  00:57:04 - 00:57:08 - W.J.A. Verkleij
  00:57:08 - 00:57:43 - J.C.F. Knapp
  00:57:43 - 00:57:55 - W.J.A. Verkleij
  00:57:55 - 00:58:23 - G.J.W. van der Klugt
  00:58:23 - 00:58:24 - W.J.A. Verkleij
  00:58:24 - 00:58:48 - J.C.F. Knapp
  00:58:49 - 00:59:05 - A.A. Morssink
  00:59:05 - 00:59:13 - W.J.A. Verkleij
  00:59:14 - 01:00:55 - A.N.T. van Tol
  01:00:55 - 01:00:57 - W.J.A. Verkleij
  01:00:57 - 01:02:18 - J.C.P. de Moor
  01:02:18 - 01:02:24 - W.J.A. Verkleij
  01:02:24 - 01:03:06 - G.J.W. van der Klugt
  01:03:06 - 01:03:09 - W.J.A. Verkleij
  01:03:11 - 01:03:53 - R. van Dokkum
  01:03:55 - 01:04:00 - W.J.A. Verkleij
  01:04:00 - 01:09:20 - L. Koppel
  01:09:20 - 01:09:22 - W.J.A. Verkleij
  01:09:22 - 01:09:41 - L. Koppel
  01:09:41 - 01:09:51 - W.J.A. Verkleij
  01:09:51 - 01:10:20 - J.C.F. Knapp
  01:10:21 - 01:10:22 - W.J.A. Verkleij
  01:10:22 - 01:11:11 - L. Koppel
  01:11:11 - 01:11:13 - W.J.A. Verkleij
  01:11:13 - 01:11:43 - J.C.F. Knapp
  01:11:44 - 01:12:28 - L. Koppel
  01:12:28 - 01:12:38 - W.J.A. Verkleij
  01:12:47 - 01:14:54 - R. ter Hark
  01:14:54 - 01:15:06 - W.J.A. Verkleij
  01:15:06 - 01:15:10 - R. ter Hark
  01:15:10 - 01:15:12 - W.J.A. Verkleij
  01:15:12 - 01:15:33 - L. Koppel
  01:15:33 - 01:15:34 - R. ter Hark
  01:15:34 - 01:16:09 - L. Koppel
  01:16:09 - 01:16:10 - W.J.A. Verkleij
  01:16:10 - 01:16:11 - W.J.A. Verkleij
  01:16:11 - 01:16:17 - R. ter Hark
  01:16:20 - 01:16:21 - L. Koppel
  01:16:21 - 01:16:22 - W.J.A. Verkleij
  01:16:22 - 01:16:43 - L. Koppel
  01:16:43 - 01:16:44 - R. ter Hark
  01:16:44 - 01:16:46 - W.J.A. Verkleij
  01:16:46 - 01:17:45 - R. ter Hark
  01:17:46 - 01:18:31 - L. Koppel
  01:18:31 - 01:18:33 - W.J.A. Verkleij
  01:18:33 - 01:19:39 - R. ter Hark
  01:19:40 - 01:19:48 - W.J.A. Verkleij
  01:19:48 - 01:19:49 - R. van Dokkum
  01:19:49 - 01:19:50 - L. Koppel
  01:19:50 - 01:20:24 - R. van Dokkum
  01:20:24 - 01:20:29 - W.J.A. Verkleij
  01:20:29 - 01:20:32 - L. Koppel
  01:20:32 - 01:20:59 - W.J.A. Verkleij
  01:21:00 - 01:21:21 - L. Koppel
  01:21:21 - 01:21:31 - W.J.A. Verkleij
  01:21:31 - 01:21:40 - L. Koppel
  01:21:40 - 01:21:42 - W.J.A. Verkleij
  01:23:47 - 01:24:03 - W.J.A. Verkleij
  01:24:03 - 01:24:04 - L. Koppel
  01:24:04 - 01:24:09 - W.J.A. Verkleij
  01:24:09 - 01:24:17 - L. Koppel
  01:24:19 - 01:24:24 - W.J.A. Verkleij
  01:24:24 - 01:25:36 - A.A. Morssink
  01:25:36 - 01:25:43 - W.J.A. Verkleij
  01:25:44 - 01:26:51 - J.C.F. Knapp
  01:26:51 - 01:26:52 - A.A. Morssink
  01:26:52 - 01:26:58 - J.C.F. Knapp
  01:26:58 - 01:26:59 - A.A. Morssink
  01:26:59 - 01:27:51 - A.A. Morssink
  01:27:51 - 01:27:54 - W.J.A. Verkleij
  01:27:54 - 01:28:56 - J.C.F. Knapp
  01:28:57 - 01:28:58 - W.J.A. Verkleij
  01:28:58 - 01:29:09 - P. van Bockhove
  01:29:09 - 01:29:25 - W.J.A. Verkleij
  01:29:25 - 01:30:31 - P. van Bockhove
  01:30:31 - 01:30:37 - W.J.A. Verkleij
  01:30:37 - 01:30:40 - P. van Bockhove
  01:30:40 - 01:30:58 - W.J.A. Verkleij
  01:31:03 - 01:33:22 - R. ter Hark
  01:33:22 - 01:33:24 - W.J.A. Verkleij
  01:33:24 - 01:34:00 - J.C.F. Knapp
  01:34:01 - 01:34:05 - W.J.A. Verkleij
  01:34:05 - 01:34:35 - R. ter Hark
  01:34:35 - 01:34:47 - J.C.F. Knapp
  01:34:47 - 01:35:06 - W.J.A. Verkleij
  01:35:06 - 01:35:20 - J.C.F. Knapp
  01:35:33 - 01:35:35 - W.J.A. Verkleij
  01:36:23 - 01:36:59 - W.J.A. Verkleij
  01:37:04 - 01:37:56 - W.J.A. Verkleij
  01:37:57 - 01:38:17 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:38:18 - 01:38:21 - W.J.A. Verkleij
  01:38:21 - 01:39:06 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:39:06 - 01:39:10 - W.J.A. Verkleij
  01:39:11 - 01:39:46 - R. van Dokkum
  01:39:46 - 01:39:59 - W.J.A. Verkleij
  01:40:00 - 01:40:01 - W.J.A. Verkleij
  01:40:04 - 01:40:50 - D.T.C. Salman
  01:40:50 - 01:40:54 - W.J.A. Verkleij
  01:40:54 - 01:41:25 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:41:26 - 01:41:29 - W.J.A. Verkleij
  01:41:30 - 01:41:34 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:41:34 - 01:41:35 - W.J.A. Verkleij
  01:41:35 - 01:41:58 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:42:00 - 01:42:01 - W.J.A. Verkleij
  01:42:01 - 01:42:14 - D.T.C. Salman
  01:42:14 - 01:42:17 - W.J.A. Verkleij
  01:42:17 - 01:42:33 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:42:37 - 01:42:51 - W.J.A. Verkleij
  01:43:59 - 01:44:40 - W.J.A. Verkleij
  01:44:57 - 01:45:15 - W.J.A. Verkleij
  01:45:17 - 01:45:21 - W.J.A. Verkleij
  01:45:21 - 01:46:06 - A.A. Morssink
  01:46:06 - 01:46:41 - W.J.A. Verkleij
  01:46:41 - 01:46:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:46:56 - 01:47:11 - W.J.A. Verkleij
  01:47:18 - 01:47:23 - W.J.A. Verkleij
  01:48:19 - 01:48:34 - W.J.A. Verkleij
  01:48:39 - 01:49:18 - W.J.A. Verkleij
  01:49:18 - 01:50:28 - R. van Dokkum
  01:50:28 - 01:50:36 - W.J.A. Verkleij
  01:50:36 - 01:55:14 - R. van Dokkum
  01:55:18 - 01:55:23 - W.J.A. Verkleij
  01:55:23 - 01:56:43 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:56:44 - 01:57:35 - W.J.A. Verkleij
  01:57:35 - 01:58:38 - R. van Dokkum
  01:58:39 - 01:58:43 - W.J.A. Verkleij
  01:58:51 - 02:02:55 - R. ter Hark
  02:02:56 - 02:03:06 - W.J.A. Verkleij
  02:03:06 - 02:03:36 - R. van Dokkum
  02:03:38 - 02:03:54 - W.J.A. Verkleij
  02:04:46 - 02:05:09 - W.J.A. Verkleij
  02:05:11 - 02:05:29 - W.J.A. Verkleij
  02:05:29 - 02:06:48 - R. van Dokkum
  02:06:51 - 02:07:01 - W.J.A. Verkleij
  02:07:10 - 02:08:18 - R. ter Hark
  02:08:19 - 02:08:24 - W.J.A. Verkleij
  02:08:24 - 02:09:15 - A.N.T. van Tol
  02:09:15 - 02:09:18 - W.J.A. Verkleij
  02:09:18 - 02:10:24 - R. ter Hark
  02:10:25 - 02:10:28 - W.J.A. Verkleij
  02:10:29 - 02:11:46 - R. van Dokkum
  02:11:46 - 02:11:48 - W.J.A. Verkleij
  02:11:48 - 02:12:53 - A.N.T. van Tol
  02:12:53 - 02:12:56 - W.J.A. Verkleij
  02:12:57 - 02:13:50 - R. ter Hark
  02:13:51 - 02:13:57 - W.J.A. Verkleij
  02:13:57 - 02:15:45 - L. Koppel
  02:15:45 - 02:16:19 - W.J.A. Verkleij
  02:16:43 - 02:16:59 - W.J.A. Verkleij
  02:17:02 - 02:17:07 - W.J.A. Verkleij
  02:18:04 - 02:18:12 - W.J.A. Verkleij
  02:18:34 - 02:19:00 - W.J.A. Verkleij
  02:19:09 - 02:19:31 - W.J.A. Verkleij
  02:19:31 - 02:19:49 - I.B.P. Kruse
  02:19:49 - 02:19:55 - W.J.A. Verkleij
  02:25:45 - 02:26:16 - W.J.A. Verkleij
  02:39:41 - 02:39:59 - W.J.A. Verkleij
  02:39:59 - 02:40:00 - I.B.P. Kruse
  02:40:00 - 02:40:04 - W.J.A. Verkleij
  02:40:04 - 02:40:23 - I.B.P. Kruse
  02:40:27 - 02:40:47 - W.J.A. Verkleij
  02:40:47 - 02:41:38 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:41:39 - 02:41:47 - W.J.A. Verkleij
  02:41:48 - 02:42:12 - G.J.W. van der Klugt
  02:42:12 - 02:42:21 - W.J.A. Verkleij
  02:43:11 - 02:43:53 - W.J.A. Verkleij
  02:43:53 - 02:45:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
 30. 7.e.1

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  - GroenLinks (2), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5)
 31. 7.f

  Na de commissievergadering van 27 juni zal duidelijk worden of het onderwerp beslisrijp is voor agendering. En zo ja als Hamerstuk of Bespreekstuk

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - NZLokaal (4)
  00:31:44 - 00:32:36 - W.J.A. Verkleij
 32. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 33. 8.a

  Wordt aangehouden in samenhang met de participatienota.

  Moties

  Titel
  Burgerberaad
  02:43:56 - 02:45:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:45:57 - 02:46:05 - W.J.A. Verkleij
  02:46:05 - 02:46:09 - J.C.P. de Moor
  02:46:09 - 02:46:21 - W.J.A. Verkleij
  02:46:21 - 02:47:32 - J.C.P. de Moor
  02:47:32 - 02:47:37 - W.J.A. Verkleij
  02:47:37 - 02:47:57 - J.C.P. de Moor
  02:47:57 - 02:48:00 - W.J.A. Verkleij
  02:48:00 - 02:49:02 - A.N.T. van Tol
  02:49:03 - 02:49:06 - W.J.A. Verkleij
  02:49:06 - 02:49:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:49:45 - 02:49:48 - W.J.A. Verkleij
  02:49:49 - 02:51:09 - A.A. Morssink
  02:51:09 - 02:51:10 - W.J.A. Verkleij
  02:51:10 - 02:51:15 - A.A. Morssink
  02:51:15 - 02:51:17 - W.J.A. Verkleij
  02:51:17 - 02:51:21 - M. Uphoff
  02:51:21 - 02:52:13 - M. Uphoff
  02:52:16 - 02:52:26 - W.J.A. Verkleij
  02:52:34 - 02:53:31 - R. ter Hark
  02:53:32 - 02:56:16 - A.G.M. Eberharter
  02:56:16 - 02:56:26 - W.J.A. Verkleij
  02:56:26 - 02:56:44 - M. Uphoff
  02:56:44 - 02:56:45 - W.J.A. Verkleij
  02:56:45 - 02:56:54 - A.G.M. Eberharter
  02:56:54 - 02:56:56 - W.J.A. Verkleij
  02:56:56 - 02:57:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:57:21 - 02:57:22 - A.G.M. Eberharter
  02:57:22 - 02:57:23 - W.J.A. Verkleij
  02:57:23 - 02:58:11 - A.G.M. Eberharter
  02:58:11 - 02:58:13 - W.J.A. Verkleij
  02:58:13 - 02:58:28 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:58:28 - 02:58:33 - W.J.A. Verkleij
  03:03:04 - 03:03:05 - W.J.A. Verkleij
  03:03:18 - 03:03:27 - W.J.A. Verkleij
  03:03:27 - 03:03:43 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:03:43 - 03:03:45 - W.J.A. Verkleij
  03:03:45 - 03:04:44 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:04:44 - 03:05:05 - W.J.A. Verkleij
 34. 8.b

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  - GroenLinks (2), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Vaart achter Flex op de Nes
  03:05:00 - 03:05:05 - W.J.A. Verkleij
  03:05:07 - 03:07:39 - R. van Dokkum
  03:07:40 - 03:07:58 - W.J.A. Verkleij
  03:07:58 - 03:08:32 - A.N.T. van Tol
  03:08:32 - 03:08:34 - R. van Dokkum
  03:08:34 - 03:08:42 - W.J.A. Verkleij
  03:08:42 - 03:08:56 - R. van Dokkum
  03:08:56 - 03:08:58 - W.J.A. Verkleij
  03:08:58 - 03:11:10 - I.B.P. Kruse
  03:11:11 - 03:11:15 - W.J.A. Verkleij
  03:11:15 - 03:12:37 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:12:37 - 03:12:42 - W.J.A. Verkleij
  03:12:52 - 03:13:58 - B.H.C. Brekelmans
  03:13:59 - 03:14:10 - W.J.A. Verkleij
  03:14:15 - 03:18:34 - T.C.W.M. Alkemade
  03:18:34 - 03:18:52 - W.J.A. Verkleij
  03:18:54 - 03:20:23 - R. van Dokkum
  03:20:23 - 03:20:31 - W.J.A. Verkleij
  03:20:31 - 03:20:47 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:20:47 - 03:20:49 - W.J.A. Verkleij
  03:20:49 - 03:20:54 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:20:54 - 03:21:00 - W.J.A. Verkleij
  03:21:01 - 03:21:31 - R. van Dokkum
  03:21:31 - 03:21:33 - W.J.A. Verkleij
  03:21:33 - 03:21:42 - R. van Dokkum
  03:21:42 - 03:22:29 - T.C.W.M. Alkemade
  03:22:29 - 03:22:33 - W.J.A. Verkleij
  03:22:33 - 03:23:11 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:23:12 - 03:25:13 - T.C.W.M. Alkemade
  03:25:13 - 03:25:20 - W.J.A. Verkleij
  03:25:20 - 03:26:06 - A.A. Morssink
  03:26:06 - 03:26:07 - W.J.A. Verkleij
  03:26:08 - 03:26:24 - T.C.W.M. Alkemade
  03:26:26 - 03:26:36 - W.J.A. Verkleij
  03:26:36 - 03:26:40 - R. van Dokkum
  03:26:40 - 03:27:19 - W.J.A. Verkleij
  03:27:19 - 03:27:20 - P. van Bockhove
  03:27:20 - 03:27:31 - W.J.A. Verkleij
  03:27:31 - 03:27:47 - P. van Bockhove
  03:27:49 - 03:28:09 - R. van Dokkum
  03:28:09 - 03:28:11 - P. van Bockhove
  03:28:11 - 03:28:12 - W.J.A. Verkleij
  03:28:12 - 03:28:26 - P. van Bockhove
  03:28:27 - 03:28:44 - W.J.A. Verkleij
  03:29:24 - 03:29:36 - W.J.A. Verkleij
  03:29:45 - 03:30:32 - W.J.A. Verkleij
  03:30:33 - 03:30:38 - T.C.W.M. Alkemade
  03:30:40 - 03:32:45 - J.C.F. Knapp
  03:32:45 - 03:32:49 - W.J.A. Verkleij
  03:32:49 - 03:33:22 - J.C.F. Knapp
  03:33:23 - 03:33:32 - W.J.A. Verkleij
 35. 9

  03:33:38 - 03:33:48 - W.J.A. Verkleij