Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 29 februari 2024

20:00 - 21:40
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

 7. 6

  Door Syntrus Achmea, eigenaar en ontwikkelaar van de Zilverenkruis-locatie, is een plan gemaakt voor de (her)ontwikkeling van het gebied aan de Van de Mortelstraat-Gooweg te Noordwijk. Het plan voorziet in de bouw van 166 appartementen met behoud van het huidige parkeerterrein aan de Gooweg. Om het plan te realiseren dient bestemming ‘Kantoor’ van de betreffende gronden in het huidige bestemmingsplan gewijzigd te worden naar de bestemming ‘Wonen’.


  Van 28 juni 2023 tot en met 8 augustus 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende hogere waarden (geluid) besluit ter inzage gelegen. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan en het hogere waarden besluit heeft ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen.


  Er zijn meerdere zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen staan weergegeven in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van beantwoording. Per zienswijze is aangegeven of het bestemminsplan is gewijzigd naar aanleiding van deze zienswijze. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen op het ontwerp beeldkwaliteitsplan en/of het ontwerp hogere waardenbesluit.

  Voorgesteld besluit

  I) De ”Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Van de Mortelstraat-Gooweg” vast te stellen;
  II) Het bestemmingsplan Van de Mortelstraat - Gooweg met planidentificatiecode NL.IMRO.0575.BPvdMortelstrGoowg-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  III) Geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 2, onder a, van de Wet ruimtelijk ordening, vast te stellen
  IV) Het beeldkwaliteitsplan Zilverenkruis-locatie als beleidsregel vast te stellen zoals bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet;
  V) Het bestemmingsplan Van de Mortelstraat - Gooweg en het beeldkwaliteitsplan Zilverenkruis-locatie te publiceren en ter inzage te leggen;
  VI) De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

 8. 7

  Aan De Boender 7 en 10 te Noordwijk hebben in het verleden een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze ontwikkelingen worden gelegaliseerd. De legalisatie bestaat uit het toestaan van twee koelcellen, kasruimte en bedrijfsbebouwing aan De Boender 7 en het toestaan van een overkapping voor materiaalopslag en een opslag voor gereedschap aan De Boender 10.  Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van x gelet op artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht, BESLUIT: I. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning ‘De Boender 7 en 10, Noordwijk’; II. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2024.

 9. 8

  Voorliggend bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bestaand perceel aan de Prins Hendrikweg 17 in Noordwijk te splitsen, de huidige woning te slopen en twee nieuwe woningen te bouwen. Tevens is daarin opgenomen dat de resterende groenstrook ten zuiden ervan door de gemeente zal worden toegevoegd aan de naastgelegen begraafplaats. Het eerste ontwerp van het bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn negen zienswijzen binnengekomen. Deze hebben aanleiding gegeven tot een groot aantal wijzigingen die zijn verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. In verband met het aantal en de aard van deze wijzigingen heeft de gemeenteraad besloten dit plan voor de tweede keer als _ontwerp_bestemmingsplan ter visie te leggen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.  Voorgesteld besluit:


  I) het bestemmingsplan ‘NAZ – Prins Hendrikweg 17 e.o.’ (NL.IMRO.0575.BPNAZPrHendrik17-VA01) vast te stellen;
  II) het bestemmingsplan ‘NAZ – Prins Hendrikweg 17 e.o.’ te publiceren en ter inzage te leggen.

 10. 9

  Tijdens de raadsvergadering van 1 februari is besloten dit punt ook meningsvormend te behandelen, omdat het nog niet in een commissie is geweest. Het college verzocht om dit punt toe te voegen aan de raadsvergadering van 1 februari jl. zodat tijdig een zienswijze kon worden ingediend (deadline is 2 februari 2024). 


  De gemeente Noordwijk heeft met de Omgevingsdienst West-Holland een gemeenschappelijke regeling. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen verschillende overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen. Het doel hiervan is om bepaalde taken en verantwoordelijkheden samen uit te voeren. Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst WestHolland (ODWH) noodzakelijk.

 11. 10

  Het afgelopen jaar is door het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland samen met 13 gemeenten gewerkt aan de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland (RIA). Met de RIA willen de gemeenten een toekomstbestendige regio bereiken, door geld vrij te maken voor projecten die daaraan bijdragen. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze af te geven aan het bestuur van Holland Rijnland.

 12. 11

 13. 12

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 14. 13
  Besloten deel (vergaderen achter gesloten deuren)
 15. 14

  Het gaat hierbij om twee commissieverslagen (respectievelijk 15 april 2021 en 7 oktober 2021) waarop door de commissie geheimhouding is opgelegd. Nu verdere geheimhouding niet meer nodig is kan deze door de commissie opgeheven worden. De geheimhouding is destijds door de raad bekrachtigd zodat ook de raad verzocht zal worden de geheimhouding op te heffen. Daarna worden de stukken openbaar gemaakt. Aanleiding hiervoor is een ontvangen WOO-verzoek van een inwoner.

 16. 15
  Sluiting