Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 4 juli 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kijk live mee
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

 7. 6

  Het voorliggende gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de oorspronkelijk agrarische kavels van Duindamseweg 1 en 3A in Noordwijk een cluster van maximaal 22 Greenportwoningen te realiseren op kavels van ten minste 600 m2. De huidige agrarische percelen zijn i.v.m. de schaalvergroting van de laatste decennia te klein voor vitale bollenteelt. Van de twee woningen op de betrokken percelen blijft de woning Duindamseweg 3A gehandhaafd. De woning Duindamseweg 1 zal worden gesloopt. Het ontwerp van het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn 15 ontvankelijke zienswijzen ingediend die aanleiding hebben gegeven om het plan te wijzigen.


  Het onderwerp gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

  Voorgesteld besluit

  I) De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen**;**
  II) het bestemmingsplan ‘Duindamseweg 1 – 3’ (NL.IMRO.0575 .BPDuindamseweg1en3-VA01) gewijzigd vast te stellen**;**
  III) het bestemmingsplan ‘Duindamseweg 1 – 3’ te publiceren en ter inzage te leggen**.**

 8. 7

  Voorliggend ongewijzigd vast te stellen bestemmingsplan maakt het voor de eigenaar mogelijk om zijn percelen behorende bij Westeinde 52 en 54 een zgn. ‘greenportwoning’ te realiseren op het agrarische perceel ten zuidwesten van Westeinde 54. in ruil voor het omvormen van de voor opslag en volkstuinen gebruikte noordwestelijk gelegen percelen (6.440 m2) naar eersteklas bollengrond. De monumentale voormalige bollenschuur op nummer 52 zal een woonfunctie voor één woning krijgen. De bestaande bedrijfswoning op nummer 54 blijft behouden en valt buiten het plan. Het bedrijfsverzamelgebouw ten slotte zal i.v.m. de nieuwe woonfunctie een lichtere milieubestemming krijgen. Het ontwerp van het plan heeft vanaf 20 december 2023 zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.


  Het onderwerp gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

  Voorgesteld besluit

  I) het bestemmingsplan ‘Westeinde 52-54, Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGWesteinde52NWH-VA01) ongewijzigd vast te stellen**;**
  II) het bestemmingsplan ‘Westeinde 52-54, Noordwijkerhout’ te publiceren en ter inzage te leggen.

 9. 8

  Voorliggend gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan maakt het voor de eigenaar van een bollenteeltbedrijf aan de Schulpweg 15 te Noordwijkerhout mogelijk om een zgn. ‘greenportwoning’ te realiseren. De bestaande bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt. Hiermee wordt een einde gemaakt aan een rommelige situatie ter plaatse. Het ontwerp van het plan heeft vanaf 20 december 2023 zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.


  Het onderwerp gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

  Voorgesteld besluit

  I) het bestemmingsplan ‘Schulpweg 15, Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGSchulpweg15-VA01) ongewijzigd vast te stellen**;**
  II) het bestemmingsplan ‘Schulpweg 15, Noordwijkerhout‘ te publiceren en ter inzage te leggen**.**

 10. 9

  De gemeente Noordwijk heeft door middel van een duurzaamheidssubsidie budget beschikbaar gesteld voor inwoners die maatregelen willen nemen op het gebied van energiebesparing en klimaat. Er is nog een budget voor de subsidie beschikbaar, echter is dit onvoldoende voor de komende 2 jaar en de subsidieverordening loopt af per 1 juli 2024. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de mogelijkheid dat gebruik gemaakt kan worden van duurzaamheidssubsidie te verlengen met 2 jaar en om hiervoor geld ter beschikking te stellen.


  Het onderwerp is beeldvormend besproken in de commissievergadering van 20 juni en gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

  Voorgesteld besluit

  I) De Verordening duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020 te verlengen tot 1 juli 2026 door het vaststellen van de verordening tot wijziging van de verordening.
  II) Vast te stellen om het budget duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020 aan te vullen met een bedrag van €150.000,-.

 11. 10

  De planlocatie is gelegen in de kern van Noordwijkerhout.


  De gemeenteraad heeft op 27 juni 2023 de ontwikkelingsvisie Herontwikkeling locatie Viaductweg vastgesteld als basis voor de herontwikkeling van deze locatie (zie bijlage 1 Ontwikkelingsvisie Viaductweg).
  Inmiddels is het plan nader uitgewerkt; is de RO-procedure voorbereid, zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd, zijn het bouwplan en de maaiveldinrichting uitgewerkt en zijn kosten en opbrengsten definitief vastgesteld.


  Uit de onderzoeken blijkt dat het plan als geheel voldoet aan het criterium van goede ruimtelijke ordening.
  Er is sprake van een samenhangend plan waarin naast een schoolvoorziening ook 17 huurappartementen (te weten: 13 sociale huur- en 4 middeldure huurappartementen) worden voorzien. De maaiveldinrichting zal de verschillende plandelen verbinden: er zal samenhang ontstaan tussen het openbaar groen, het (openbare)speelplein van de school en de tuinen behorende bij de appartementen.
  Nu ook het plandeel wonen nader is uitgewerkt, wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met voorliggend plan en de bijbehorende grondexploitatie (kosten en opbrengsten), zodat het totaalplan definitief kan worden afgerond. De benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd respectievelijk verleend indien wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving, de bouw kan worden voorbereid en met de bouw kan worden gestart.


  Bijlage 6 - Toelichting grondexploitatie Viaductweg is geheim en ligt ter inzage bij de griffie.


  Het onderwerp is beeldvormend besproken in de commissievergadering van 20 juni en gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

 12. 11

  De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft naar aanleiding van ingesteld beroep inzake het bestemmingsplan “Middengebied-Landschapspark” de gemeenteraad van Noordwijk in de gelegenheid gesteld het bestreden besluit op 2 punten te herstellen c.q. nader te motiveren. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassingen in het bestemmingsplan en de nadere motivering en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad is bevoegd gezag voor goedkeuring van deze aanpassingen in het bestemmingsplan.


  Het onderwerp is beeldvormend besproken in de commissievergadering van 20 juni en gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

 13. 12

  Conform het landelijke “Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)” en de gemeentelijke “Financiële Verordening”, biedt het college jaarlijks de geactualiseerde gemeentelijke grondexploitaties ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Dit gebeurt voor het aanbieden van de jaarrekening. In de jaarrekening zijn de uitkomsten van de herziening wel al meegenomen.
  De geactualiseerde grondexploitaties geven de stand van zaken weer per 1 januari 2024 en geven prognoses van de nog te verwachten kosten en opbrengsten voor de resterende looptijd vanaf die datum. Hiermee zijn ook de verwachte financiële eindresultaten geactualiseerd. De cijfers worden ook vergeleken met de cijfers zoals deze eerder (in 2023) door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
  De gemeente Noordwijk heeft nog acht projecten waarvoor een grondexploitatie is geopend. Omdat de activiteiten in twee van deze grondexploitatie zijn afgerond, wordt de raad gevraagd deze twee grondexploitatie te sluiten.


  Bijlage A1 - Boek Grondbedrijf 2024 is geheim en ligt ter inzage bij de griffie.


  Het onderwerp is beeldvormend besproken tijdens de BOT-sessie van 18 juni en gaat hierna naar de raadsvergadering van 11 juli.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  I) De geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2024 vast te stellen middels het Boek Grondbedrijf 2024 en de bijbehorende begrotingswijzigingen door te voeren.

 14. 13

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 15. 14
  Sluiting