Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3.a

  Ter vaststelling.

 4. 3.b

  Ter vaststelling.

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

 7. 6

  De voorwaarden voor het gebruik van de inwonersparkeervergunning, de bezoekersparkeervergunning, de gehandicaptenparkeervergunning en de parkeervergunningen voor verenigingen worden aangepast. De maximale parkeerduur van 3 uur in combinatie met een kentekenblokkade van een uur verdwijnt. Vergunninghouders kunnen gebruikmaken van een gelimiteerd urentegoed dat zij flexibel kunnen inzetten. Deze aanpassingen vergen een wijziging van het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2024. Voor de Parkeervergunning voor verenigingen is ook en wijziging nodig van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Noordwijk 2024.

  Voorgesteld besluit

  De “Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Noordwijk 2024” vaststellen.

 8. 7

  Vakantiepark ‘Duinrust’ is een vakantiepark in het buitengebied van Noordwijk. Het park ligt tegen de duinrand van het strand van Noordwijk aan. Voor het vakantiepark is het plan ontstaan om deze uit te breiden met drie extra recreatiechalets. Dit omdat het park in het seizoen 100% bezetting kent en er meer vraag is naar chalets dan aanbod. Daarnaast wordt een permanente vergunning voor de receptie aangevraagd.

  Voorgesteld besluit

  I) te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning ‘Randweg 6, Noordwijk’; 
  II) de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging

 9. 8

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Meer dan 20 wetten zijn geheel of gedeeltelijk overgegaan in Omgevingswet. In de op 21 mei 2019 vastgestelde verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht staan verwijzingen naar wetten die opgenomen zijn in de Omgevingswet. De verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving dient daarom te worden aangepast. In de verordening die nu voorligt zijn de verwijzingen en definities aangepast overeenkomstig de nieuwe wetgeving.

  Voorgesteld besluit

  I. De ‘Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Noordwijk 2024’ vast te stellen.

 10. 9

  In de raadsvergadering van 14 maart 2024 is met een ordevoorstel besloten om het onderwerp van de agenda te halen. Op 28 maart is er een presentatie gegeven door Achmea in de Commissie Ruimte. De Agendacommissie heeft besloten het onderwerp opnieuw te agenderen voor de commissie Ruimte. Aanvullende stukken worden op een later moment toegevoegd. 


  Door Syntrus Achmea, eigenaar en ontwikkelaar van de Zilverenkruis-locatie, is een plan gemaakt voor de (her)ontwikkeling van het gebied aan de Van de Mortelstraat-Gooweg te Noordwijk. Het plan voorziet in de bouw van 166 appartementen met behoud van het huidige parkeerterrein aan de Gooweg. Om het plan te realiseren dient bestemming ‘Kantoor’ van de betreffende gronden in het huidige bestemmingsplan gewijzigd te worden naar de bestemming ‘Wonen’.


  Van 28 juni 2023 tot en met 8 augustus 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende hogere waarden (geluid) besluit ter inzage gelegen. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan en het hogere waarden besluit heeft ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen.


  Er zijn meerdere zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen staan weergegeven in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van beantwoording. Per zienswijze is aangegeven of het bestemminsplan is gewijzigd naar aanleiding van deze zienswijze. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen op het ontwerp beeldkwaliteitsplan en/of het ontwerp hogere waardenbesluit.

  Bijlagen

 11. 10

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 12. 11
  Sluiting