Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld

 3. 3.a

  Ter vaststelling.

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld

 4. 3.b

  Ter vaststelling.

  Besluit

  De lijst met moties wordt vastgesteld met de opmerking van mevrouw Van Dokkum dat er een motie met afhandeldatum 1 maart nog niet is afgehandeld. De portefeuillehouder geeft aan dat naar verwachting aanstaande dinsdag afhandeling volgt.

 5. 4

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld

 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

  Besluit

  Geen mededelingen

 7. 6

  In de raadsvergadering van 14 maart is met een ordevoorstel besloten dit onderwerp nog niet te agenderen maar terug te sturen naar de Agendacommissie om het opnieuw te agenderen omdat sommige fracties nog wachten op extra informatie en de informatie nog verder willen bespreken.


  Aan De Boender 7 en 10 te Noordwijk hebben in het verleden een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze ontwikkelingen worden gelegaliseerd. De legalisatie bestaat uit het toestaan van twee koelcellen, kasruimte en bedrijfsbebouwing aan De Boender 7 en het toestaan van een overkapping voor materiaalopslag en een opslag voor gereedschap aan De Boender 10.  Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van 9 januari 2024 gelet op artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht, BESLUIT: I. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning ‘De Boender 7 en 10, Noordwijk’; II. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2024.


  Update 7 maart Amendement van PvdA toegevoegd
  Update 14 maart het onderwerp gaat terug naar de agendacommissie om het opnieuw in te plannen
  Update 15 mei 2024: Op verzoek van raadslid Van Dokkum bijlage toegevoegd. GRO23 2.0 Formulier maatwerk De Boender 7-9 en 10 Noordwijk-1
  Update 22 mei 2024: Beantwoording van vragen van dhr. Kruse (PvdI) is toegevoegd

  Bijlagen

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt ter stemming voorgelegd in de volgende raadsvergadering waarbij het amendement, als dit wordt ingediend, een bespreekstuk wordt

  00:19:00 - 00:19:07 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:19:19 - 00:19:53 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:19:53 - 00:19:54 - K.A. Vermeulen
  00:19:55 - 00:19:56 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:21:21 - 00:21:25 - K.A. Vermeulen
  00:21:27 - 00:22:09 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:22:09 - 00:22:10 - K.A. Vermeulen
  00:22:17 - 00:22:21 - M. Kortleven
  00:23:50 - 00:23:53 - K.A. Vermeulen
  00:23:57 - 00:24:03 - M. Kortleven
  00:24:03 - 00:24:04 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:24:51 - 00:24:53 - K.A. Vermeulen
  00:26:00 - 00:26:01 - K.A. Vermeulen
  00:26:45 - 00:26:46 - K.A. Vermeulen
  00:26:53 - 00:26:55 - K.A. Vermeulen
  00:26:56 - 00:27:35 - M. (Max) Uphoff
  00:27:37 - 00:27:39 - M. Kortleven
  00:27:59 - 00:28:01 - M. (Max) Uphoff
  00:28:06 - 00:28:17 - M. Kortleven
  00:28:19 - 00:28:22 - K.A. Vermeulen
  00:28:39 - 00:28:41 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  00:29:25 - 00:29:29 - K.A. Vermeulen
  00:29:29 - 00:29:32 - M. Kortleven
  00:29:53 - 00:30:08 - K.A. Vermeulen
  00:30:08 - 00:30:09 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:30:14 - 00:30:16 - K.A. Vermeulen
  00:30:18 - 00:31:48 - M. Kortleven
  00:31:49 - 00:31:55 - K.A. Vermeulen
  00:31:56 - 00:32:50 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:32:51 - 00:32:53 - K.A. Vermeulen
  00:33:46 - 00:33:49 - K.A. Vermeulen
  00:33:59 - 00:34:01 - K.A. Vermeulen
  00:34:02 - 00:34:42 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:34:43 - 00:34:47 - K.A. Vermeulen
  00:34:47 - 00:35:31 - M. Kortleven
  00:35:32 - 00:35:35 - K.A. Vermeulen
  00:35:35 - 00:35:36 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:36:12 - 00:36:14 - K.A. Vermeulen
  00:36:14 - 00:36:34 - M. Kortleven
  00:36:35 - 00:36:36 - K.A. Vermeulen
  00:36:36 - 00:36:37 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:36:55 - 00:36:56 - K.A. Vermeulen
  00:36:57 - 00:37:31 - M. Kortleven
  00:37:31 - 00:37:44 - K.A. Vermeulen
  00:37:44 - 00:37:45 - M. (Max) Uphoff
  00:39:41 - 00:39:45 - K.A. Vermeulen
  00:39:45 - 00:41:05 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:41:06 - 00:41:10 - K.A. Vermeulen
 8. 7

  Vakantiepark ‘Duinrust’ is een vakantiepark in het buitengebied van Noordwijk. Het park ligt tegen de duinrand van het strand van Noordwijk aan. Het plan is om het vakantiepark uit te breiden met drie extra recreatiechalets. Dit omdat het park in het seizoen 100% bezetting kent en er meer vraag is naar chalets dan aanbod. Deze chalets komen in de plaats van een verouderde kinderspeelplaats en open opslag van materialen. Daarnaast wordt verzocht om de tijdelijke vergunning voor de receptie om te zetten naar een permanente vergunning op de huidige locatie.


  Er kan alleen afgeweken worden van het bestemmingsplan ‘duinrand’ met een uitgebreide omgevingsvergunning. De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen waarmee zij aangeeft geen bedenkingen te hebben tegen de afwijking.


  Dit stuk is niet besproken in een beeldvormende commissie. Wel wordt er gelegenheid gegeven om in de eerste termijn beeldvormende vragen te stellen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering

  00:43:41 - 00:44:00 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:44:01 - 00:44:09 - K.A. Vermeulen
  00:44:09 - 00:44:10 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:44:10 - 00:44:12 - K.A. Vermeulen
  00:44:33 - 00:44:34 - K.A. Vermeulen
  00:46:19 - 00:46:30 - K.A. Vermeulen
  00:46:31 - 00:46:35 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  00:46:36 - 00:46:38 - K.A. Vermeulen
  00:46:38 - 00:46:39 - P. (Peter) van Bockhove
  00:46:40 - 00:46:43 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:46:43 - 00:46:44 - K.A. Vermeulen
  00:46:44 - 00:46:46 - P. (Peter) van Bockhove
  00:46:53 - 00:46:56 - K.A. Vermeulen
  00:46:58 - 00:47:00 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:47:00 - 00:47:06 - K.A. Vermeulen
  00:47:13 - 00:47:14 - K.A. Vermeulen
  00:47:17 - 00:47:18 - G.O.J. (Geerdina) Meijer
  00:47:20 - 00:47:21 - K.A. Vermeulen
  00:47:23 - 00:47:24 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:47:25 - 00:47:28 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:47:28 - 00:47:29 - K.A. Vermeulen
  00:47:30 - 00:47:31 - W.A.J. (Wim) van Haaster
  00:47:34 - 00:47:35 - K.A. Vermeulen
 9. 8

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op twee agrarische percelen aan de Achterweg tussen de nummers 7 en 9 en aan de Herenweg naast nummer 151, twee greenportwoningen planologisch mogelijk. Deze greenportwoningen komen voort uit een grondruil, waardoor de gemeente de ontsluiting van de nieuwe uitbreidingswijk Offem Zuid en het toekomstige Achterweggebied kan aanleggen. Dit is besloten in de raadsvergadering van 10 mei 2022. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er is één zienswijze ingediend.


  Dit stuk is niet besproken in een beeldvormende commissie. Wel wordt er gelegenheid gegeven om in de eerste termijn beeldvormende vragen te stellen.


  Update 15 mei 2024: toegevoegd is mail inwoner nav nota van beantwoording
  Update 21 mei 2024: toegevoegd is mail gemeente met reactie op de mail van de inwoner nav nota van beantwoording

  Voorgesteld besluit

  I. het bestemmingsplan ‘Achterweg tussen 7 en 9 en Herenweg naast 151 te Noordwijk’ (NL.IMRO.0575.BPLGAchterHerenwNW-VA01) vast te stellen; 
  II. het bestemmingsplan ‘Achterweg tussen 7 en 9 en Herenweg naast 151 te Noordwijk’ te publiceren en ter inzage te leggen.

  Besluit

  Het voorgestelde besluit gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 5 juni 2024

  00:48:57 - 00:49:53 - W.A.J. (Wim) van Haaster
  00:49:53 - 00:49:54 - K.A. Vermeulen
  00:49:57 - 00:49:58 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:51:21 - 00:51:25 - K.A. Vermeulen
  00:51:26 - 00:52:00 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:52:05 - 00:52:28 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:52:46 - 00:52:51 - K.A. Vermeulen
  00:52:52 - 00:53:22 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:53:25 - 00:53:26 - G.J.W. (Gerard) van der Klugt
  00:54:41 - 00:54:43 - M. Kortleven
  00:55:19 - 00:55:28 - K.A. Vermeulen
  00:55:28 - 00:55:29 - W.A.J. (Wim) van Haaster
  00:55:44 - 00:55:45 - K.A. Vermeulen
  00:55:47 - 00:55:48 - M. Kortleven
  00:56:02 - 00:56:04 - K.A. Vermeulen
  00:56:04 - 00:56:05 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:56:29 - 00:56:32 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:57:08 - 00:58:21 - K.A. Vermeulen
 10. 9

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Meer dan 20 wetten zijn geheel of gedeeltelijk overgegaan in Omgevingswet. In de op 21 mei 2019 vastgestelde verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht staan verwijzingen naar wetten die nu opgenomen zijn in de Omgevingswet. De verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving moet daarom te worden aangepast. In de verordening die nu voorligt zijn de verwijzingen en definities aangepast overeenkomstig de nieuwe wetgeving. De wijzigingen zijn beleidsneutraal, er wordt door de komst van de Omgevingswet verwezen naar andere bepalingen die echter inhoudelijk niet anders zijn dan voorheen.


  In de Omgevingswet is de bekende trits ‘VTH’ (vergunningverlening, toezicht en handhaving) vervangen door het woordpaar: uitvoering en handhaving. Dit woordpaar keert daarom ook terug in de titel van de herziene verordening.


  Dit stuk is niet besproken in een beeldvormende commissie. Wel wordt er gelegenheid gegeven om in de eerste termijn beeldvormende vragen te stellen.

  Besluit

  Een kleine omissie in een bijlage wordt gewijzigd. 
  Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juni 2024

  00:57:32 - 00:58:21 - K.A. Vermeulen
  00:58:49 - 00:58:51 - K.A. Vermeulen
  00:59:09 - 00:59:10 - K.A. Vermeulen
  00:59:17 - 00:59:29 - K.A. Vermeulen
  00:59:29 - 00:59:30 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:59:31 - 00:59:32 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:59:57 - 00:59:58 - K.A. Vermeulen
  00:59:58 - 00:59:59 - M. Kortleven
  01:00:33 - 01:00:34 - K.A. Vermeulen
  01:00:34 - 01:00:35 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:00:41 - 01:00:42 - K.A. Vermeulen
  01:00:48 - 01:00:49 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:00:57 - 01:00:58 - K.A. Vermeulen
  01:01:01 - 01:01:11 - K.A. Vermeulen
  01:01:12 - 01:01:47 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  01:01:47 - 01:01:48 - K.A. Vermeulen
  01:01:53 - 01:01:55 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  01:01:58 - 01:02:09 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  01:02:15 - 01:02:16 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:03:08 - 01:03:28 - K.A. Vermeulen
  01:03:41 - 01:03:42 - K.A. Vermeulen
  01:03:46 - 01:03:47 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:05:05 - 01:05:06 - K.A. Vermeulen
  01:05:09 - 01:05:26 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:05:56 - 01:06:40 - M. Kortleven
  01:06:40 - 01:06:43 - K.A. Vermeulen
  01:06:45 - 01:06:57 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  01:06:58 - 01:06:59 - K.A. Vermeulen
  01:08:47 - 01:08:52 - K.A. Vermeulen
  01:08:52 - 01:08:53 - M. (Max) Uphoff
  01:09:09 - 01:10:35 - K.A. Vermeulen
 11. 10

  Met de 14e wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH – ontwerp wordt het berekenen van de stemverhoudingen in het algemeen Omgevingsdienst West-Holland (hierna: ODWH) gewijzigd. Met de nieuwe wijze van berekenen behoudt Noordwijk (nipt) de grootste stem in het algemeen bestuur en haar aanspraak op een vaste plek in het dagelijks bestuur. Wanneer Noordwijk de aan de ODWH besteedde bouwtaken op enig moment echter zou terugnemen, vermindert het stemgewicht van Noordwijk dusdanig dat zij niet meer bij de grootste deelnemers behoort, terwijl zij verhoudingsgewijs al meer van haar stemgewicht heeft ingeleverd dan de andere deelnemers. De ontwerpwijziging is nu voorgelegd aan de Raad voor zienswijze.


  22 mei 2024: beantwoording is toegevoegd op vragen vanuit de beeldvormende vergadering

  Voorgesteld besluit

  I. Een zienswijze in te dienen tegen de voorgestelde 14e wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH.

  Besluit

  De zienswijze wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raadsvergadering.  Toezegging: De wethouder gaat nog scherp kijken naar de gevolgen van de 13e wijziging na vragen van mevrouw van Dokkum.

  01:09:55 - 01:10:35 - K.A. Vermeulen
  01:10:35 - 01:10:36 - M. (Max) Uphoff
  01:11:01 - 01:11:06 - K.A. Vermeulen
  01:11:06 - 01:11:07 - S. (Sem) Zonderwijk
  01:11:40 - 01:11:42 - K.A. Vermeulen
  01:11:44 - 01:12:48 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:13:10 - 01:13:11 - P. (Peter) van Bockhove
  01:13:32 - 01:13:33 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:13:39 - 01:13:51 - K.A. Vermeulen
  01:17:22 - 01:17:23 - K.A. Vermeulen
  01:17:31 - 01:18:21 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:18:21 - 01:18:23 - K.A. Vermeulen
  01:18:24 - 01:18:27 - M. Kortleven
  01:19:14 - 01:19:15 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:19:45 - 01:19:50 - K.A. Vermeulen
  01:19:50 - 01:19:54 - K.A. Vermeulen
  01:19:54 - 01:19:55 - M. (Max) Uphoff
  01:20:34 - 01:20:46 - K.A. Vermeulen
  01:20:46 - 01:20:52 - M. (Max) Uphoff
  01:20:53 - 01:21:03 - K.A. Vermeulen
  01:21:04 - 01:21:24 - G.J.W. (Gerard) van der Klugt
  01:21:25 - 01:21:29 - K.A. Vermeulen
  01:21:30 - 01:22:04 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:22:06 - 01:22:07 - K.A. Vermeulen
  01:22:08 - 01:22:28 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  01:22:43 - 01:22:59 - M. Kortleven
  01:22:59 - 01:23:00 - K.A. Vermeulen
  01:23:01 - 01:23:12 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:23:12 - 01:23:13 - M. Kortleven
  01:23:28 - 01:23:29 - K.A. Vermeulen
 12. 11

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Er is geen rondvraag

 13. 12
  Sluiting