Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 15 april 2024

20:00 - 21:30
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3
  Inventarisatie insprekers
 4. 5

  In juli 2023 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een vrijstaande woning en het aanleggen van een inrit op het perceel naast Herenweg 94 te Noordwijkerhout. Het bouwplan is op meerdere punten in strijd met het bestemmingsplan ‘Victor en Dorp’, maar kan door toepassing van de uitgebreide procedure mogelijk worden gemaakt, waardoor de omgevingsvergunning kan worden verleend.

 5. 6

  De vergunningaanvraag betreft de herontwikkeling van de grond van de voormalige dorpsboerderij Douzastraat 2, te Noordwijk. De voormalige melkschuur en verouderde bollenschuur zijn inmiddels gesloopt. De vergunningaanvraag betreft de bouw van twee woningen. Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en de gemeenteraad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  I. Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen aan de Douzastraat 2 te Noordwijk. 


  II. Indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen.

 6. 7

  Voor het toestaan van de sloop en nieuwbouw van de bestaande woning aan de Schippersvaartweg 38 in Noordwijkerhout, is een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure benodigd. Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en de gemeenteraad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  I. Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning Schippersvaartweg 38 te Noordwijkerhout.


  II. Indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen.

 7. 8

  Het college verzoekt de gemeenteraad een investeringsbudget van €200.000,- ter beschikking te stellen om de herinrichting van de rotonde Zanderij/Langevelderweg te financieren.

 8. 9
  Sluiting