Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

Beeldvormende en meningsvormende commissievergadering over begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen

donderdag 13 juni 2024

20:30 - 22:00
Locatie

Boekhorstzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Dit is een beeldvormende en meningsvormende commissievergadering over de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de commissie Ruimte.


Deze commissievergadering vindt vanaf 20.30 uur plaats in de Boeckhorstzaal van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout. Dit is een vergadering zonder live uitzending.


Daaraan voorafgaand is er vanaf 20.00 uur in het Atrium een plenair deel met een toelichting op de algemene tendensen in de begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de commissies BME, Ruimte en Welzijn.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter start de vergadering met de vraag of er goedkeuring is voor een geluidsopname. Dit wordt goedgekeurd.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld

 4. 4

  De begroting 2025 van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) moet met zienswijze worden vastgesteld voorafgaand aan de begroting van de gemeente Noordwijk 2025 en de perspectiefnota van de gemeente. Voor deze begroting vormt het Dienstplan 2024 de basis. Het Dienstplan vormt de bundeling van de werkplannen voor de individuele deelnemers, en is daarmee de werkportefeuille voor de dienst. Het Dienstplan van een jaar is een vaste bijlage bij de Kadernota voor het volgende jaar. 


  Voorgesteld besluit: 
  I. Zich met bijgevoegde zienswijze positief uit te spreken over de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst West-Holland: 
  II. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpmeerjarenraming 2026-2028

  Besluit

  Het raadsvoorstel kan als hamerstuk door naar de raadsvergadering.

  Notulen
  De heer Van Os  van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) geeft een presentatie (zie bijlage).
  Er is geen enkele van de omgevingsdiensten als robuust gekenmerkt. De ODWH  is op 2 punten nog niet robuust. De opleidingskosten en het innovatiebudget zijn daarom in de begroting verhoogd waardoor voldaan wordt aan de robuustheidseisen. De productieve norm is verlaagd naar een realistisch niveau, hierdoor hoeft minder ingehuurd te worden wat kosten bespaart. Deze wijziging is daarom kostenneutraal.
  De indexering komt uit op 9,25%, dit hogere percentage komt door het hogere aandeel personeelslasten in vergelijking met de materiële kosten. 
  Vragen:
  De heer Kruse: heeft een vraag over de robuustheidcriteria: Hoe is het op dit moment? Antwoord: De post innovatie is nu 0%, voor opleidingskosten wordt soms de eis gehaald, het wordt nu een harde eis.
  Op vraag van de heer Van der Klugt wordt toegelicht aan welke ontwikkelingen gedacht kan worden bij innovatie.
  De heer Brekelmans vraagt naar het meerjarig beeld en welke baten er van de gemeenten binnenkomen. Antwoord: Leges en dergelijke worden door de gemeenten zelf vastgesteld en geïnd.
  Mevrouw Van Dokkum vraagt naar de werkplannen en de extra inzet op BIBOB? Antwoord: Bij bouwvergunningen wordt heel vaak een BIBOB onderzoek gedaan.
  De heer Kruse vraagt naar de stand van zaken van de wijzigingen in de omgevingswet. Antwoord: in het begin kwamen minder aanvragen binnen maar was er wel sprake van meer hulpvragen. Dit verandert nu en er is weer sprake van een langzame stijging naar normaal.
  De heer van Bockhoven vraagt of er ingehuurd moet worden voor de BIBOB-werkzaamheden. Antwoord: de organisatie is op orde en de kennis was al in huis.
  Is er sprake van een dure top in het loongebouw? Antwoord nu niet meer, door natuurlijk verloop is dit verdwenen.
  De heer Uphoff vraagt of het realistisch is om het percentage inhuur naar beneden te krijgen? Antwoord: ja, door eigen mensen op te leiden. De specialisten zijn in huis en deze leiden de jonge mensen op. Geen garanties maar over het algemeen is het wel de verwachting.
  De vraag van de heer Kemper wordt als technische vraag schriftelijk gesteld.


  De beeldvormende fase is afgerond, de wethouder neemt aan tafel plaats voor de meningsvormende fase.
  De heer Van der Klugt geeft aan dat er kritiek is op de kosten bij de ODWH en vraagt of er al een beeld is bij het college en of er een reactie komt. De wethouder bevestigd dat er een reactie is, deze is opgenomen in de zienswijze.
  Zijn er nog sturingsmogelijkheden vanuit Noordwijk? De wethouder geeft aan dat mogelijke uittreding los staat van deze begroting. Er wordt eerst een plan gevraagd. Als er meer bezuinigd moet worden gaat de gemeente met de gemeenschappelijke regeling in gesprek. Dan komt aan de orde welke taken we niet meer willen afnemen en gaan daar het gesprek over voeren.
  De heer Kruse vraagt of het college al nagedacht heeft over welke diensten niet meer afgenomen kunnen worden? De wethouder geeft aan dat we niet op de zaken vooruit lopen.
  Op de vraag of er al meer bekend is over het onderzoek over bouwtaken zegt de wethouder dat het onderzoek nog niet afgerond is.
  De heer Brekelmans vraagt naar de zienswijze zoals deze is opgesteld en bij de stukken zit? Er zit geen norm of suggestie aan, het is een open vraag. De wethouder zegt dat het inderdaad een open vraag is en dat we bekijken of het antwoord afdoende is. Op de vervolgvraag of de gemeente niet meer richting wil meegeven om uiteindelijk bij het gewenste percentage te komen antwoordt de wethouder dat het nu gaat om een ontwerpbegroting. De vraag ligt nu voor en we krijgen straks een begroting waarbij door nog meer circulaires alles weer kan wijzigen. Volgend jaar kunnen we voor de ontwerpbegroting 2026 weer aanvullende eisen stellen. De heer Brekelmans is van mening dat er meer gestuurd moet worden zodat je krijgt wat nodig is.
  De wethouder zegt dat als je nu al iets oplegt het nu te beperkend wordt. Er is nog teveel onduidelijk. De heer Brekelmans merkt op dat het niet per definitie immoreel is om een taakstelling op te leggen, het Rijk doet het bij ons ook. De wethouder is het daarmee eens, maar vindt dat het niet nu moet als de gevolgen niet duidelijk zijn, het is beter om erover in gesprek te gaan. De heer Uphoff vindt het wel positief om te horen dat de ODWH al bezuinigd heeft, ook zij hebben er baat bij.
  De heer Kemper vraagt waarom de zienswijzen verschillen. De wethouder zegt dat dit vermoedelijk komt door verschillende accounthouders maar afspraak is om in alle zienswijzen hetzelfde punt mee te nemen. De wethouder neemt dit punt mee om hier uniform mee om te gaan.
  Geconcludeerd wordt dat het voorstel als hamerstuk door kan naar de raadsvergadering.

 5. 5

  Het VAB Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB) is een samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreekgemeenten (Noordwijk, Katwijk Hillegom, Lisse en Teylingen). Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft.
  De jaarrekening en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

  Besluit

  Het voorstel gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering


  Notulen
  Na een inleiding van de voorzitter wordt door de ambtelijke ondersteuning een presentatie gegeven (zie bijlage).
  De afgelopen periode is het onderwerp vaker aan de orde geweest in de gemeenteraad. Dit omdat er een nieuwe op- en overslag locatie moet komen. De ambtelijke ondersteuning geeft een korte terugblik en kijkt vooruit naar wat er de komende periode gedaan moet worden. De sloop van de oude op- en overslag zal dit jaar niet klaar zijn. Het project is via de Meerlanden aanbesteed en zij gaan het begeleiden. De Meerlanden deden voorheen al zaken voor ons maar doen dat nu vanuit een andere aansturing. Er wordt nu nagedacht over de toekomstige constructie.
  Landelijke ontwikkelingen die spelen en de kosten die daarbij komen kijken:
  Dossier Lachgas: er kan geen statiegeld meer geheven worden en de cilinders komen dus bij het restafval. Dit veroorzaakt ontzettend veel schade en dus kosten. Het Rijk trekt zich hieruit terug en wil niet betalen. In het allerergste geval zeggen de verwerkers dat ze het afval van gemeenten niet meer willen. Het gaat om ontzettend veel geld.
  CO2-heffing voor de verbrandingsovens. Naast afvalstoffenheffing komt er ook een CO2-heffing omdat de compensatie die nu nog gegeven wordt vervalt. Het is dus zaak dat het restafval naar beneden gaat.
  De heer Brekelmans vraagt of de VAB nog iets opzijzet voor innovatie, bijvoorbeeld voor een nieuw systeem zonder scheiding of wordt dit aan de markt overgelaten? Antwoord: Er is nog geen enkel systeem waarbij je alles bij elkaar kan gooien en nascheiding is alleen voor blikjes e.d. financieel gunstig.
  Mevrouw van Dokkum vraagt naar de haalbaarheid van het verlagen van het restafval, zij ziet wel een dalende trend maar gaat het lukken? Antwoord: Dan moet er wel wat extra’s gedaan worden. De ambtelijke ondersteuning ziet dit in het land alleen bij gemeenten waar je betaalt voor je afvalzak, alleen deze mag dan aan de weg gezet worden. Dit is voor Noordwijk geen haalbare zaak. De beste scorende gemeenten zamelen eens in de 4 weken in en dan krijgen de mensen een rekening voor het restafval.
  Waar is het afval gebleven, rest is gedaald maar gft niet gestegen? Antwoord: Een aantal bedrijven die in het verleden gebruik maakte van het systeem kunnen dit met de lagere frequentie niet volhouden. Zij zijn dus overgestapt.
  Het probleem van het verschuiven van de investering en of dat anders gekund neemt de ambtelijke ondersteuning mee en het antwoord volgt later.
  Op de vraag van de heer Van der Klugt wie zicht heeft op het nieuwbouwproject, wordt aangegeven dat het VAB-bestuur die bestaat uit wethouders zicht houdt. Er komt ook nog iemand om dagelijkse gang van zaken in de gaten te houden.
  Meningsvorming:
  De heer Kruse wil weten of het college op de hoogte is van de lachgas en CO2-heffing en of dit wordt opgenomen in de afvalstoffenheffing etc.
  De wethouder zegt dat de mogelijkheden nog worden onderzocht met de financiële mensen. De tolerantie is 0 cilinders. Er volgt nog een gesprek om te kijken of er toleranties zijn en de gevolgen, boetes of uitsluiting. De kosten per huishouden bedragen 30 Euro.
  Op de vraag van de heer Rodenburg of vervolging of het verhalen van de kosten mogelijk is zegt de wethouder dat het een optie is om een vergoeding te geven als ze ingeleverd worden, deze kosten zijn dan lager.
  Op de vraag van mevrouw Van Dokkum over maatregelen voor het verlagen van het restafval zegt de wethouder dat de enquête inmiddels is afgerond. Er volgt nog een beoordeling waarna een voorstel komt na de zomer.
  Het advies van de commissie is om het voorstel te agenderen als hamerstuk.

 6. 6

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 7. 7
  Sluiting