Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Presentatie Jaarrekening 2020 en Perspectiefnota 2022-2025

dinsdag 15 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A.E.M. Warmerdam
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

In de commissievergadering is toegezegd om voorafgaand aan de raadsvergadering van 22 juni een briefing te organiseren over de cijfers met betrekking tot het raadsvoorstel Het afboeken van de boekwaarde en de kosten van de sloop ten gevolge van het niet heropenen van het zwembad.

20.00 uur – 21.00 uur
Met het aanbieden van de jaarrekening 2020 van de gemeente Noordwijk wordt verantwoording afgelegd over de in de begroting 2020 opgenomen activiteiten en de daarbij behorende werkelijke uitgaven over het boekjaar 2020. Daarnaast wordt gevraagd een bestemming te geven aan het jaarrekeningresultaat. De afdeling Financiën geeft een presentatie over deze jaarrekening. Na deze beeldvormende behandeling wordt aan de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid
kan worden naar de meningsvormende fase van de drie commissievergaderingen, begin juli.

Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

21.00 – 22.15 uur
In deze perspectiefnota wordt vooruitgekeken naar 2022 en verder. Op basis van de nu bekende feiten en ontwikkelingen wordt een voorlopige stand van de meerjarenbegroting
2022 – 2025 weergegeven. Hierin is de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt om een zo actueel mogelijke stand van zaken weer te geven. Vanavond geeft de
afdeling Financiën een presentatie over de Perspectiefnota. De Perspectiefnota staat geagendeerd voor de raad van 29 juni.

Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.