Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Commissie Ruimte

dinsdag 11 mei 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.B. Knapp
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

20.00 uur - 20.45 uur
Voorliggend voor ter inzage vrij te geven plan betreft een ontwerpbestemmingsplan voor een partiële herziening van de bestemmingsplannen ‘Middengebied Zuid’ en ‘Sportfondsenbad’ ten behoeve van het realiseren van een park en een speeleiland naast de nieuwe woonwijk Duineveld in het Middengebied. Het voorontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn inspraakreacties ontvangen. De reacties hebben niet geleid tot wezenlijke veranderingen in het plan.
Na deze meningsvormende behandeling wordt aan de commissie gevraagd of het Ontwerpbestemmingsplan Middengebied-Landschapspark ter besluitvorming kan worden doorgeleid naar de raadsvergadering d.d. 18 mei 2021.

Portefeuillehouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

20.45 uur – 21.30 uur
In Holland Rijnland is de Regionale Omgevingsagenda Ruimte Holland Rijnland opgesteld. De raad krijgt de mogelijkheid een zienswijze (wensen en bedenkingen) te geven op deze omgevingsagenda. Het college stelt voor geen wensen en bedenkingen in te dienen op deze Regionale Omgevingsagenda. De commissie wordt gevraagd op welke wijze het voorstel voor de raad van 18 mei wordt geagendeerd.

Portefeuillehouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd

21.30 uur - 22.15 uur
De raad wordt gevraagd om voor 7 juni een reactie te geven op het concept mobiliteitsplan van Holland Rijnland. Na afloop van de bespreking wordt aan de commissie gevraagd op welke wijze het voorstel voor de raad van 18 mei wordt geagendeerd.

Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

22.15 uur - 23.00 uur
Deze presentatie is een volgende stap in de besluitvorming van de Regionale Energie Strategie 1.0. De raad van Noordwijk heeft in de raadsvergadering van 8 juli 2020 zienswijzen ingediend op deze RES. Deze zijn inmiddels verwerkt in de RES 1.0. Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel geagendeerd kan worden voor de meningsvormende fase in de commissie van 3 juni.

Portefeuillehouder dhr. v.d. Berg is voor de behandeling uitgenodigd.

Bijlagen